بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به آلمانی بیاموزید.

مبنای زمان ۲۴ ساعته به طور گسترده در آلمانی استفاده میشود. اگر چه زمان ۱۲ ساعته هم مخصوصا در موارد کمتر رسمی معمول است.

پرسیدن ساعت

wie spät ist es?ساعت چنده؟
wieviel Uhr ist es?ساعت چنده؟
können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?می شه لطفاً بگید ساعت چنده؟
wissen Sie zufällig, wie spät es ist?می دانی ساعت چنده؟
wissen Sie, wie spät es ist?می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

es ist ...
genau ...
ungefähr ...
fast ...
kurz nach ...
ein Uhr
zwei Uhr
viertel nach eins
viertel nach zwei
halb zwei
halb drei
viertel vor zwei
viertel vor drei
fünf nach eins
zehn nach zwei
zwanzig nach eins
fünf vor halb zwei
fünf vor zwei
zehn vor zwei
zwanzig vor zwei
fünf nach halb zwei
zehn Uhr morgens
sechs Uhr abends
Mittag
Mitternacht

همچنین ممکن است در آلمانی برای گفتن زمان ابتدا ساعت و در ادامه واژه Uhr و بعد دقیقه را بگویید؛ مانند:

zehn Uhr zweiundvierzig
fünfzehn Uhr siebzehn

ساعت

meine Uhr geht ...
vor
nach
diese Uhr geht ein bisschen ...
vor
nach
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.