بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به آلمانی بیاموزید.

مبنای زمان ۲۴ ساعته به طور گسترده در آلمانی استفاده میشود. اگر چه زمان ۱۲ ساعته هم مخصوصا در موارد کمتر رسمی معمول است.

پرسیدن ساعت

Wie spät ist es?ساعت چنده؟
Wieviel Uhr ist es?ساعت چنده؟
Können Sie mir bitte sagen, wie spät es ist?می شه لطفاً بگید ساعت چنده؟
Wissen Sie zufällig, wie spät es ist?می دانی ساعت چنده؟
Wissen Sie, wie spät es ist?می دانی ساعت چنده؟

بیان ساعت

Es ist ……است
genau ...دقیقاً …
ungefähr ...حدود …
fast ...تقریباً …
kurz nach ...تازه … شد
Ein Uhrساعت یک
Zwei Uhrساعت دو
Viertel nach einsیک ربع بعد ازیک
Viertel nach zweiیک ربع بعد ازدو
Halb zweiنیم ساعت بعد ازیک
Halb dreiنیم ساعت بعد ازدو
Viertel vor zweiیه ربع بهدو
Viertel vor dreiیه ربع بهسه
Fünf nach einsیک و پنج دقیقه
Zehn nach zweiدو و ده
Zwanzig nach einsیک و بیست دقیقه
Fünf vor halb zweiیک و بیست و پنج دقیقه
Fünf vor zweiپنج دقیقه به دو
Zehn vor zweiده دقیقه به دو
Zwanzig vor zweiبیست دقیقه به دو
Fünf nach halb zweiبیست و پنج دقیقه به دو
Zehn Uhr morgensده صبح
Sechs Uhr abendsشش بعد از ظهر
Mittagنیم روز
Mitternachtنیمه شب

همچنین ممکن است در آلمانی برای گفتن زمان ابتدا ساعت و در ادامه واژه Uhr و بعد دقیقه را بگویید؛ مانند:

10:4210:42
15:1715:17

ساعت

Meine Uhr geht …ساعتم … است
vorجلو
nachعقب
Diese Uhr geht ein bisschen …ساعت کمی … است
vorجلو
nachعقب
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید