دوست شدن

در اینجا عبارت های آلمانی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

wie heisst du?اسم شما چیه؟
ich heisse ...
ich bin ...
dies ist ...
schön, dich kennenzulernenاز ملاقات شما خوشحالم
freut mich sehr, dich kennenzulernenاز ملاقات شما خوشوقتم
wie alt bist du?چند سالته؟
ich bin ... (Jahre alt)
22
wann hast du Geburtstag?کی تولدته؟
am ...
16 May