دوست شدن

در اینجا عبارت های آلمانی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

مقدمه

Wie heisst du?اسم شما چیه؟
Ich heiße …اسمم …
Sebastian
Laura
Ich bin …من … هستم
Larsلارس
Stefanieاستفانی
Dies ist …این …
Lenaلنا است
meine Ehefrauخانممه
mein Ehemannشوهرمه
mein Freundدوست پسرمه
meine Freundinدوست دخترمه
mein Sohnپسرمه
meine Tochterدخترمه
Entschuldigung, wie war der Name?ببخشید، اسم شما رو متوجه نشدم
Kennt ihr euch?شما همدیگر رو می شناسید؟
Schön, dich kennenzulernenاز ملاقات شما خوشحالم
Freut mich sehr, dich kennenzulernenاز ملاقات شما خوشوقتم
Wie habt ihr euch kennengelernt?از کجا همدیگر رو می شناسید؟
Wir arbeiten in der gleichen Firmaبا هم کار می کنیم
Wir haben in der gleichen Firma gearbeitetبا هم کار می کردیم
Wir waren auf der gleichen Schuleمدرسه با هم بودیم
Wir studieren zusammenدانشگاه با هم بودیم
Wir haben zusammen studiertبا هم دانشگاه می رفتیم
Durch Freundeاز طریق دوستان

اهل کجایی؟

Woher kommst du?اهل کجایی؟
Ich bin aus …اهل …م
Deutschlandمن از آلمان هست
Englandانگلیس
Aus welcher Gegend in … kommst du?اهل کجای … هستی؟
Kanadaکانادا
Aus welchem Teil … kommst du?اهل چه بخش … هستی؟
Italienایتالیا
Wo wohnst du?کجا زندگی می کنی؟
Ich wohne in …در … زندگی می کنم
Berlinمن در برلین
Frankreichفرانسه
Ich komme ursprünglich aus München, aber jetzt lebe ich in Hamburgمن اصالتا اهل مونیخ هستم، اما اکنون در هامبورگ زندگی می کنم
Ich bin in Deutschland geboren, aber aufgewachsen bin ich in der Schweizمن در آلمان به دنیا آمدم اما در سوئیس بزرگ شدم

مکالمه بیشتر

Was machst du in …?چی باعث شد بیای …؟
Deutschlandتو آلمان چیکار میکنی
Ich mache Urlaubتوی تعطیلات هستم
Ich bin auf Geschätsreiseتوی سفر کاری هستم
Ich lebe hierاینجا زندگی می کنم
Ich arbeite hierاینجا کار می کنم
Ich studiere hierاینجا درس می خونم
Warum bist du nach … gekommen?چرا به …آمدی؟
Österreichاتریش آمدید؟
Ich bin hierher gekommen um zu arbeitenآمدم اینجا کار کنم
Ich bin hierher gekommen um zu studierenآمدم اینجا درس بخونم
Ich wollte im Ausland lebenمی خواستم خارج زندگی کنم
Wie lange hast du hier gelebt?چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
Ich bin gerade erst hierher gezogenتازه رسیده ام
Ein paar Monateچند ماه
Ein Jahrحدود یک سال
Ein bisschen länger als zwei Jahreدرست بیش از دو سال
Drei Jahreسه سال
Wie lange willst du bleiben?چه مدت قصد داری اینجا زندگی کنی؟
Bis Augustتا آگوست
Ein paar Monateچند ماه
Noch ein Jahrیک سال دیگر
Ich bin nicht sicherمطمئن نیستم
Magst du es hier?اینجا را دوست داری؟
Ja, ich liebe es!بله، خیلی دوست دارم!
Ich mag es sehrخیلی خوشم می آید
Es ist in Ordnungخوبه
Was gefällt dir?چه چیز آن رو دوست داری؟
Ich mag …… رو دوست دارم
das Essenغذا
das Wetterآب و هوا
die Leuteمردم

سن و تولد

Wie alt bist du?چند سالته؟
Ich bin …… سالمه
zweiundzwanzigبیست و دو
achtunddreißigسی و هشت
Wann hast du Geburtstag?کی تولدته؟
Am …
16. Mai16 می
2. Oktober2 اکتبر

وضعیت زندگی

Mit wem wohnst du zusammen?با کی زندگی می کنی؟
Lebst du mit jemandem zusammen?آیا با کسی زندگی می کنی؟
Ich wohne mit … zusammenبا … زندگی می کنم
meinem Freund zusammenدوست پسرم
meiner Freundin zusammenدوست دخترم
meinem Mann zusammenشوهرم
meiner Frau zusammenزنم
einem Freund zusammenیک دوست
Freunden zusammenدوستان
Verwandten zusammenاقوام
Ich wohne bei meinen Elternبا والدینم زندگی می کنم
Lebst du allein?تنها زندگی می کنی؟
Ich lebe alleinتنها زندگی می کنم
Ich habe einen Mitbewohnerبا یک نفر دیگر شریک هستم
Ich habe … Mitbewohnerبا … نفر دیگر شریک هستم
zweiدو
dreiسه

پرسیدن اطلاعات تماس

Wie ist deine Telefonnummer?شماره تلفنت چیه؟
Wie ist deine E-mail-Adresse?آدرس ایمیلت چیه؟
Wie ist deine Adresse?آدرست چیه؟
Kann ich deine Telefonnummer haben?می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
Kann ich deine E-mail-Adresse haben?می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟
Bist du bei …?آیا در … هستی؟
Facebookفیس بوک
Skypeاسکایپ
Was ist dein Benutzername?نام کاربریت چیه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.