عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح آلمانی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

vorgesternپریروز
gesternدیروز
heuteامروز
morgenفردا
übermorgenپس فردا

تعیین زمان طی روز

gestern Abendدیروز عصر
letzte Nacht
heute Abendامشب
morgen Abendفردا شب
am Morgenصبح
am Nachmittagبعد از ظهر
am Abendعصر
gestern Morgenدیروز صبح
gestern Nachmittagدیروز بعد از ظهر
gestern Abendدیروز عصر
heute Morgenامروز صبح
heute Nachmittagامروز بعد از ظهر
heute Abendامشب
morgen früh
morgen Vormittag
morgen Nachmittagفردا بعد از ظهر
morgen Abendفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

letzte Wocheهفته گذشته
letzten Monatماه گذشته
letztes Jahrپارسال
diese Wocheاین هفته
diesen Monatاین ماه
dieses Jahrامسال
nächste Wocheهفته آینده
nächsten Monatماه آینده
nächstes Jahrسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

jetztحالا
dannسپس
sofort or direktهمین حالا
baldبه زودی
früherزودتر
späterدیرتر
vorhin
vor fünf Minutenپنج دقیقه قبل
vor einer Stundeیک ساعت قبل
vor einer Wocheیک هفته پیش
vor zwei Wochenدو هفته پیش
vor einem Monatیک ماه قبل
vor einem Jahrدو سال پیش
vor einer langen Zeitخیلی وقت پیش
in zehn Minutenدر ده دقیقه
in einer Stundeدر یک ساعت
in einer Wocheدر یک هفته
in zehn Tagenدر ده روز
in drei Wochenدر سه هفته
in zwei Monatenدر دوماه
in zehn Jahrenدر ده سال
am Tag davorروز گذشته
in der vorigen Wocheهفته گذشته
im vorigen Monatماه گذشته
im vorigen Jahrسال گذشته
am folgenden Tagروز بعد
in der folgenden Wocheهفته آینده
im folgenden Monatماه بعد
im folgenden Jahrسال آینده

مدت زمان

طول زمان در آلمانی گاهی با استفاده از واژه für مانند مثال های زیر توضیح داده میشود:

ich habe sechs Monate in Kanade gelebtشش سال در کانادا زندگی کردم
ich habe hier neun Jahre gearbeitetنه سال اینجا کار کرده ام
ich gehe morgen für zwei Wochen nach Frankreichفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
wir sind lange geschwommenمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم

تکرار

nieهرگز
seltenبه ندرت
gelegentlichگاهی
manchmalبعضی اوقات
oft oder häufig
gewöhnlich oder normalerweise
immerهمیشه
jeden Tag oder täglich
jede Woche oder wöchentlich
jeden Monat oder monatlich
jedes Jahr oder jährlich
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید