عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه آلمانی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید همچنین برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

Jaبله
Neinخیر
Vielleichtشاید
Bitteلطفاً
Dankeمتشکرم
Danke schön یا Vielen Dankخیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

Bitte schön یا Gern geschehenخواهش می کنم
Keine Ursacheلازم به تشکر نیست
Nicht der Rede wertقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

Hiسلام (کاملا محاوره ای)
Halloسلام
Guten Morgenصبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
Guten Tagبعد از ظهر به خیر (بین ظهر و شش عصر استفاده می شود)
Guten Abendشب به خیر (بعد از شش عصر استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

Tschüßخداحافظ
Mach's gut!خوش بگذره!
Auf Wiedersehenخداحافظ
Gute Nachtشب به خیر
Bis dann!به امید دیدار!
Bis gleich! یا Bis bald!به امید دیدار به زودی!
Bis später!به امید دیدار در آینده!
Einen schönen Tag noch!روز خوبی داشته باشی!
Schönes Wochenende!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

Entschuldigen Sie bitteببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
Entschuldigungمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

Kein Problemاشکالی نداره
das macht nichts یا Macht nichtsمسئله ای نیست
Machen Sie sich keine Sorgenخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Sprechen Sie Deutsch?آلمانی حرف میزنید؟
Ich spreche kein Deutschمن آلمانی صحبت نمی کنم
Mein Deutsch ist nicht sehr gutآلمانی من زیاد خوب نیست
Ich spreche nur ein kleines bisschen Deutschمن فقط کمی آلمانی صحبت می کنم
Ich spreche ein bisschen Deutschیکم آلمانی بلدم
Können Sie bitte etwas langsamer sprechen?لطفاً آهسته تر صحبت کنید
Können Sie das bitte aufschreiben?لطفاً آن را بنویسید
Könnten Sie das bitte wiederholen?می توانید آن را تکرار کنید؟
Ich versteheمی فهمم
Ich verstehe nichtنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

Ich weißمی دانم
Ich weiß nichtنمی دانم
Entschuldigen Sie bitte, wo ist die Toilette?ببخشید، دستشویی کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Eingangورود
Ausgangخروج
Notausgangخروج اضطراری
Drückenفشار دهید
Ziehenبکشید
Toilettenتوالت
WCدستشویی
Herrenمردانه
Damenزنانه
Freiخالی
Besetztدر حال استفاده یا اشغال
Außer Betriebخراب
Rauchen verbotenسیگار نکشید
Privatخصوصی
Kein Zutrittورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید