موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های آلمانی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که در حالت اضطراری میتوانید با خدمات اورژانس در آلمان و سوییس با صد و دوازده تماس بگیرید؛ شماره مستقیم برای اورژانس پزشکی در اتریش صد و چهل و چهار است و شماره صد و دوازده شما را به پلیس متصل میکند.

Hilfe!کمک!
Seien Sie vorsichtig!مراقب باشید!
Achtung!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Bitte helfen Sie mirلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

Rufen Sie einen Krankenwagenآمبولانس خبر کنید!
Ich brauche einen Arztاحتیاج به دکتر دارم
Es gab einen Unfallتصادف شده
Bitte beeilen Sie sich!لطفاً عجله کنید!
Ich habe mich geschnittenخودم را زخمی کردم
Ich habe mich verbranntخودم را سوزانده ام
Ist alles in Ordnung?حالت خوبه؟
Geht es allen gut?همه چیز خوبه؟

جرم

Haltet den Dieb!بایست، دزد!
Rufen Sie die Polizei!پلیس خبر کنید!
Mein Geldbeutel wurde gestohlenکیف پولم رو دزدیده اند
Meine Handtasche wurde gestohlenکیف دستی ام رو دزدیده اند
Mein Laptop wurde gestohlenلپ تاپم رو دزدیده اند
Mein Telefon wurde gestohlenتلفنم دزدیده شده
Ich möchte einen Diebstahl meldenمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Mein Auto wurde aufgebrochenماشینم را دزد زده است
Ich bin ausgeraubt wordenبه من دستبر زده شده
Ich bin überfallen wordenبه من حمله شده

آتش

Feuer!آتش!
Rufen Sie die Feuerwehr!آتش نشانی رو خبر کنید!
Nehmen Sie den Brandgeruch wahr?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Da ist ein Feuerآنجا آتش گرفته
Das Gebäude brenntساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Ich habe mich verlaufenگم شده ام
Wir haben uns verlaufenگم شده ایم
Ich kann … nicht findenنمی تونم …م رو پیدا کنم
meine Schlüsselکلیدها
meinen Reisepassگذرنامه
mein Handyموبایل
Ich habe … verloren…م رو گم کرده ام
meinen Geldbeutelکیف پول
meinen Fotoapparatدوربین
Ich habe mich aus … ausgesperrtدر …م به رویم قفل شده
meinem Autoماشین
meinem Zimmerاتاق
Lassen Sie mich bitte in Ruheلطفاً من رو تنها بگذارید
Geh weg!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید