موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های آلمانی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که در حالت اضطراری میتوانید با خدمات اورژانس در آلمان و سوییس با صد و دوازده تماس بگیرید؛ شماره مستقیم برای اورژانس پزشکی در اتریش صد و چهل و چهار است و شماره صد و دوازده شما را به پلیس متصل میکند.

Hilfe!کمک!
seien Sie vorsichtig!مراقب باشید!
Achtung!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
bitte helfen Sie mirلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

rufen Sie einen Krankenwagen!آمبولانس خبر کنید!
ich brauche einen Arztاحتیاج به دکتر دارم
es gab einen Unfallتصادف شده
bitte beeilen Sie sich!لطفاً عجله کنید!
ich habe mich geschnittenخودم را زخمی کردم
ich habe mich verbranntخودم را سوزانده ام
ist alles in Ordnung?همه چیز خوبه؟
geht es allen gut?همه چیز خوبه؟

جرم

haltet den Dieb!بایست، دزد!
rufen Sie die Polizei!پلیس خبر کنید!
mein Geldbeutel wurde gestohlenکیف پولم رو دزدیده اند
meine Handtasche wurde gestohlenmy handbag's been stolen
mein Laptop wurde gestohlenلپ تاپم رو دزدیده اند
ich möchte einen Diebstahl meldenمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
mein Auto wurde aufgebrochenماشینم را دزد زده است
ich bin ausgeraubt wordenبه من دستبر زده شده
ich bin überfallen wordenبه من حمله شده

آتش

Feuer!آتش!
rufen Sie die Feuerwehr!آتش نشانی رو خبر کنید!
nehmen Sie auch den Brandgeruch wahr?
da ist ein Feuerآنجا آتش گرفته
das Gebäude brenntساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

ich habe mich verlaufenگم شده ام
wir haben uns verlaufenگم شده ایم
ich kann ... nicht finden
meine Schlüssel
meinen Reisepass
mein Handy
ich habe ... verloren
meinen Geldbeutel
meinen Fotoapparat
ich habe mich aus ... ausgesperrt
meinem Auto
meinem Zimmer
lassen Sie mich bitte in Ruheلطفاً من رو تنها بگذارید
geh weg!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.