مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج آلمانی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

Wie geht es dir?حالت چه طور هست ؟
Wie geht'sچه طوری؟ (کاملا محاوره ای)
Wie läuft's?زندگی چه طور هست ؟ (کاملا محاوره ای)
Mir geht es gut, dankeخوبم، ممنون
Mir geht es ganz gut, dankeخوبم، ممنون
Ganz gut, dankeخوبه، متشکرم
Geht soداره خوب میشه
nicht so besonders یا nicht so gutخیلی خوب نیست
Und dir?و شما؟ (در پاسخ به wie geht es dir? یا wie geht's)
Und selbst?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

Was machst du gerade?چه کار می کنی؟
Was hast du so gemacht?این روز ها چه کار می کنی؟
Viel gearbeitetخیلی کار می کنم
Viel zu tun gehabt für die Uniخیلی درس می خونم
Ich habe viel zu tun gehabtخیلی سرم شلوغ بوده
Alles wie immerطبق معمول
Nicht vielنه خیلی
Ich komme gerade aus … zurückتازه از … برگشتم
Portugalپرتغال

پرسیدن این که کسی کجا هست

Wo bist du?کجایی؟
Ich bin …… هستم
zu Hauseدر خانه
auf der Arbeitدر محل کار
in der Stadtدر شهر
auf dem Landدر خارج شهر
beim Einkaufenدر بازار
im Zugدر قطار
bei Stefanمن با استفان

پرسیدن درباره برنامه های کسی

Hast du schon Pläne für den Sommer?برای تابستان برنامه ای داری؟
Was machst du …?برای … چه کار می کنی؟
an Weihnachtenکریسمس
an Silvesterسال نو
an Osternعید پاک
Was machst du am Wochenende?آخر این هفته چه کار می کنی؟
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.