مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج آلمانی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

wie geht es dir?حالت چه طور هست ؟
wie geht's?احوالت چه طور هست ؟
wie läuft's?زندگی چه طور هست ؟
mir geht es gut, dankeخوبم، ممنون
mir geht es ganz gut, dankeخوبم، ممنون
ganz gut, dankeخوبه، متشکرم
geht so
nicht so besonders or nicht so gutخیلی خوب نیست
und dir?
und selbst?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

was machst du gerade?چه کار می کنی؟
was hast du so gemacht?این روز ها چه کار می کنی؟
viel gearbeitetخیلی کار می کنم
viel zu tun gehabt für die Uniخیلی درس می خونم
ich habe viel zu tun gehabtخیلی سرم شلوغ بوده
alles wie immerطبق معمول
nicht vielنه خیلی
ich komme gerade aus ... zurück
Portugal

پرسیدن این که کسی کجا هست

wo bist du?کجایی؟
ich bin ...
zu Hause
auf der Arbeit
in der Stadt
auf dem Land
beim Einkaufen
im Zug
bei Stefan

پرسیدن درباره برنامه های کسی

hast du schon Pläne für den Sommer?برای تابستان برنامه ای داری؟
was machst du ...?
an Weihnachten
an Silvester
an Ostern
am Wochenende

سیگار کشیدن

rauchst du?
rauchen Sie?سیگار می کشید؟
ja, ich rauche
nein, ich rauche nichtنه، سیگار نمی کشم
stört es dich, wenn ich rauche?اشکال نداره سیگار بکشم؟
möchtest du eine Zigarette?سیگار می خواهی؟
hast du eine Zigarette für mich?
hast du Feuer?فندک داری؟
hast du einen Aschenbecher?
ich rauche nicht mehr
ich habe aufgehörtترک کرده ام
ich versuche gerade, damit aufzuhören
sound

صدا برای تمام عبارت های آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.