اعداد

گفتن اعداد در آلمانی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nullصفر
einsیک
zweiدو
dreiسه
vierچهار
fünfپنج
sechsشش
siebenهفت
achtهشت
neunنه
zehnده
elfیازده
zwölfدوازده
dreizehnسیزده
vierzehnچهارده
fünfzehnپانزده
sechzehnشانزده
siebzehnهفده
achtzehnهجده
neunzehnنوزده
zwanzigبیست
einundzwanzigبیست و یک
zweiundzwanzigبیست و دو
dreiundzwanzigبیست و سه
dreißigسی
vierzigچهل
fünfzigپنجاه
sechzigشصت
siebzigهفتاد
achtzigهشتاد
neunzigنود
einhundertصد
einhundertundeinsصد و سه
zweihundertدویست
dreihundertسیصد
eintausendهزار
zweitausendدوهزار
dreitausendسه هزار
eine Millionیک میلیون
eine Milliardeیک بیلیون

اعداد ترتیبی

ersteاول
zweiteدوم
dritteسوم
vierteچهارم
fünfteپنجم
sechsteششم
siebteهفتم
achteهشتم
neunteنهم
zehnteدهم
elfteیازدهم
zwölfteدوازدهم
dreizehnteسیزدهم
vierzehnteچهاردهم
fünfzehnteپانزدهم
sechzehnteشانزدهم
siebzehnteهفدهم
achtzehnteهجدهم
neunzehnteنوزدهم
zwanzigsteبیستم
einundzwanzigsteبیست و یکم
zweiundzwanzigsteبیست و دوم
dreiundzwanzigsteبیست و سوم
sound

صدا برای تمام واژگان آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.