نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در آلمانی بیاموزید.

Nordenشمال
Nordostenشمال شرق
Ostenشرق
Südostenجنوب شرق
Südenجنوب
Südwestenجنوب غرب
Westenغرب
Nordwestenشمال غرب

باقی واژگان مفید

Karteنقشه
Kompassقطب نما
einen Kompass lesenخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.