نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در آلمانی بیاموزید.

Nordenشمال
Nordostenشمال شرق
Ostenشرق
Südostenجنوب شرق
Südenجنوب
Südwestenجنوب غرب
Westenغرب
Nordwestenشمال غرب
sound

صدا برای تمام واژگان آلمانی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.