بیان ساعت

چگونگی بیان ساعت را به استونیایی بیاموزید.

مبنای زمان ۲۴ ساعته به طور گسترده در استونیایی استفاده میشود. اگر چه زمان ۱۲ ساعته هم مخصوصا در موارد کمتر رسمی معمول است.

mis kell on?ساعت چنده؟
kell üksساعت یک
kell kaksساعت دو
kell kolmساعت سه
 
veerand kaksیک ربع بعد ازیک
veerand kolmیک ربع بعد ازدو
veerand neliیک ربع بعد ازسه
 
pool kaksنیم ساعت بعد ازیک
pool kolmنیم ساعت بعد ازدو
pool neliنیم ساعت بعد ازسه
 
kolmveerand kaksیه ربع بهدو
kolmveerand kolmیه ربع بهسه
kolmveerand neli
 
viis minutit üks läbiیک و پنج دقیقه
kümme minutit üks läbiیک و ده دقیقه
kakskümmend minutit üks läbiیک و بیست دقیقه
kakskümmend viis minutit üks läbiیک و بیست و پنج دقیقه
 
viie pärast kaksپنج دقیقه به دو
kümne pärast kaksده دقیقه به دو
kahekümne pärast kaksبیست دقیقه به دو
kahekümne viie pärast kaksبیست و پنج دقیقه به دو
 
keskpäevنیم روز
keskööنیمه شب
üleeileپریروز
eileدیروز
tänaامروز
hommeفردا
ülehommeپس فردا