در بانک

زمانی که به بانک میروید یا میخواهید از دستگاه خود پرداز استفاده کنید؛ این ها چند عبارت استونیایی هستند که باید استفاده کنید.

ma sooviksin vahetada valuutatمی خواهم مقداری پول تبدیل کنم
ma sooviksin osta ...
eurosid
Inglise naelu
dollareid
rublasid
Läti latte
Leedu litte
Rootsi kroone
Norra kroone
ma sooviksin avada arvetمی‌خواهم حساب باز کنم
ma sooviksin avada eraisiku arvetمی خواهم حساب شخصی باز کنم
ma sooviksin avada firmale arvetمی خواهم حساب تجاری باز کنم
palun, isikut tõendavat dokumenti
passگذرنامه
juhilubaگواهینامه رانندگی
ID kaart
mis on teie isikukood?