در شهر

در اینجا چند عبارت استونیایی و چند تابلو و علامت رایج می بینید که به هنگام دیدن کردن از یک شهر یا شهرستان می توانند مفید باشند.

vabandage, kus asub ...
postkontorاداره پست
pankبانک
juuksurisalong
turismiinfo
raekoja plats
kesklinnمرکز شهر
rongijaamایستگاه قطار
bussijaamایستگاه اتوبوس
sadamبندرگاه
lähim haigla
politseijaoskondایستگاه پلیس

چیزهایی که ممکن است ببینید

Kesklinnمرکز شهر
Bussipeatusایستگاه اتوبوس
Taksodتاکسی
Haiglaبیمارستان
Linnaraamatukoguکتابخانه عمومی
Postkontorاداره پست