سفر

در اینجا عبارت های استونیایی عمومی می آیند که برای انواع سفر مناسبند.

kus on ...?
bussijaam
lennujaam
rongijaam
kust ma saan takso?کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
bussاتوبوس
lennukهواپیما
rongقطار
laev
taksoتاکسی
autoخودرو
jalgratas
bussigaبا اتوبوس
lennukigaبا هواپیما
rongigaبا قطار
laevagaبا قایق
jalgsiپیاده
vasak
paremدرست
otse edasi
head reisi!سفر خوبی داشته باشی!