موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های استونیایی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

appi!کمک!
ole ettevaatlik
ettevaatust!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
palun aidake!
kutsu kiirabi!
kutsuge kiirabi!آمبولانس خبر کنید!
on juhtunud õnnetusتصادف شده