اعداد

گفتن اعداد در استونیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nullصفر
üksساعت یک
kaksساعت دو
kolmساعت سه
neliساعت چهار
viisساعت پنج
kuusساعت شش
seitseساعت هفت
kaheksaساعت هشت
üheksaساعت نه
kümmeساعت ده
üksteistساعت یازده
kaksteistساعت دوازده
kolmteistسیزده
neliteistچهارده
viisteistپانزده
kuusteistشانزده
seitseteistهفده
kaheksateistهجده
üheksateistنوزده
kakskümmendبیست
kakskümmend üksبیست و یک
kakskümmend kaksبیست و دو
kakskümmend kolmبیست و سه
kolmkümmendسی
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendچهل
viiskümmendپنجاه
kuuskümmendشصت
seitsekümmendهفتاد
kaheksakümmendهشتاد
üheksakümmendنود
sadaصد
kakssadaدویست
kolmsadaسیصد
tuhatهزار
kaks tuhatدوهزار
kolm tuhatسه هزار
miljonیک میلیون
miljardیک بیلیون

اعداد ترتیبی

esimeneاول
teineدوم
kolmasسوم
neljasچهارم
viiesپنجم
kuuesششم
seitsmesهفتم
kaheksasهشتم
üheksasنهم
kümnesدهم
üheteistkümnesیازدهم
kaheteistkümnesدوازدهم
kolmeteistkümnesسیزدهم
neljateistkümnesچهاردهم
viieteistkümnesپانزدهم
kuueteistkümnesشانزدهم
seitsmeteistkümnesهفدهم
kaheksateistkümnesهجدهم
üheksateistkümnesنوزدهم
kahekümnesبیستم