اعداد

گفتن اعداد در استونیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nullصفر
üksیک
kaksدو
kolmسه
neliچهار
viisپنج
kuusشش
seitseهفت
kaheksaهشت
üheksaنه
kümmeده
üksteistیازده
kaksteistدوازده
kolmteistسیزده
neliteistچهارده
viisteistپانزده
kuusteistشانزده
seitseteistهفده
kaheksateistهجده
üheksateistنوزده
kakskümmendبیست
kakskümmend üksبیست و یک
kakskümmend kaksبیست و دو
kakskümmend kolmبیست و سه
kakskümmend neliبیست و چهار
kakskümmend viisبیست و پنج
kakskümmend kuusبیست و شش
kakskümmend seitseبیست و هفت
kakskümmend kaheksaبیست و هشت
kakskümmend üheksaبیست و نه
kolmkümmendسی
kolmkümmend üksسی و یک
kolmkümmend kaksسی و دو
kolmkümmend kolmسی و سه
kolmkümmend neliسی و چهار
kolmkümmend viisسی و پنج
kolmkümmend kuusسی و شش
kolmkümmend seitseسی و هفت
kolmkümmend kaheksaسی و هشت
kolmkümmend üheksaسی و نه
nelikümmendچهل
nelikümmend üksچهل و یک
nelikümmend kaksچهل و دو
nelikümmend kolmچهل و سه
viiskümmendپنجاه
kuuskümmendشصت
seitsekümmendهفتاد
kaheksakümmendهشتاد
üheksakümmendنود
sadaصد
sada üksصد و سه
kakssadaدویست
kolmsadaسیصد
tuhatهزار
kaks tuhatدوهزار
kolm tuhatسه هزار
miljonیک میلیون
miljardیک بیلیون

تکرار

üks kordیک بار
kaks kordaدو بار
kolm kordaسه بار
neli kordaچهار بار
viis kordaپنج بار

اعداد ترتیبی

esimeneاول
teineدوم
kolmasسوم
neljasچهارم
viiesپنجم
kuuesششم
seitsmesهفتم
kaheksasهشتم
üheksasنهم
kümnesدهم
üheteistkümnesیازدهم
kaheteistkümnesدوازدهم
kolmeteistkümnesسیزدهم
neljateistkümnesچهاردهم
viieteistkümnesپانزدهم
kuueteistkümnesشانزدهم
seitsmeteistkümnesهفدهم
kaheksateistkümnesهجدهم
üheksateistkümnesنوزدهم
kahekümnesبیستم
kahekümne esimeneبیست و یکم
kahekümne teineبیست و دوم
kahekümne kolmasبیست و سوم
kolmekümnesسی ام
neljakümnesچهلم
viiekümnesپنجاهم
kuuekümnesشصتم
seitsmekümnesهفتادم
kaheksakümnesهشتادم
üheksakümnesنودم
sajasصدم

باقی واژگان مفید

umbes یا ligikauduتقریبا
üle یا rohkem kuiبیشتر
alla یا vähem kuiکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3294۳،۲۹۴
9755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان استونیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید