اعداد

گفتن اعداد در استونیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

nullصفر
üksیک
kaksدو
kolmسه
neliچهار
viisپنج
kuusشش
seitseهفت
kaheksaهشت
üheksaنه
kümmeده
üksteistیازده
kaksteistدوازده
kolmteistسیزده
neliteistچهارده
viisteistپانزده
kuusteistشانزده
seitseteistهفده
kaheksateistهجده
üheksateistنوزده
kakskümmendبیست
kakskümmend üksبیست و یک
kakskümmend kaksبیست و دو
kakskümmend kolmبیست و سه
kakskümmend neli
kakskümmend viis
kakskümmend kuus
kakskümmend seitse
kakskümmend kaheksa
kakskümmend üheksa
kolmkümmendسی
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
kolmkümmend neli
kolmkümmend viis
kolmkümmend kuus
kolmkümmend seitse
kolmkümmend kaheksa
kolmkümmend üheksa
nelikümmendچهل
nelikümmend üks
nelikümmend kaks
nelikümmend kolm
viiskümmendپنجاه
kuuskümmendشصت
seitsekümmendهفتاد
kaheksakümmendهشتاد
üheksakümmendنود
sadaصد
sada üksصد و سه
kakssadaدویست
kolmsadaسیصد
tuhatهزار
kaks tuhatدوهزار
kolm tuhatسه هزار
miljonیک میلیون
miljardیک بیلیون

تکرار

üks kordیک بار
kaks kordaدو بار
kolm kordaسه بار
neli kordaچهار بار
viis kordaپنج بار

اعداد ترتیبی

esimeneاول
teineدوم
kolmasسوم
neljasچهارم
viiesپنجم
kuuesششم
seitsmesهفتم
kaheksasهشتم
üheksasنهم
kümnesدهم
üheteistkümnesیازدهم
kaheteistkümnesدوازدهم
kolmeteistkümnesسیزدهم
neljateistkümnesچهاردهم
viieteistkümnesپانزدهم
kuueteistkümnesشانزدهم
seitsmeteistkümnesهفدهم
kaheksateistkümnesهجدهم
üheksateistkümnesنوزدهم
kahekümnesبیستم
kahekümne esimeneبیست و یکم
kahekümne teineبیست و دوم
kahekümne kolmasبیست و سوم
kolmekümnesسی ام
neljakümnesچهلم
viiekümnesپنجاهم
kuuekümnesشصتم
seitsmekümnesهفتادم
kaheksakümnesهشتادم
üheksakümnesنودم
sajasصدم

باقی واژگان مفید

umbes یا ligikauduتقریبا
üle یا rohkem kuiبیشتر
alla یا vähem kuiکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3294۳،۲۹۴
9755۹،۷۵۵
2 608 411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان استونیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.