نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در استونیایی بیاموزید.

põhiشمال
kirreشمال شرق
idaشرق
kaguجنوب شرق
lõunaبرای صرف نهار رفته ام
edelجنوب غرب
lääsغرب
loeشمال غرب