نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در استونیایی بیاموزید.

põhiشمال
kirreشمال شرق
idaشرق
kaguجنوب شرق
lõunaجنوب
edelجنوب غرب
lääsغرب
loeشمال غرب

باقی واژگان مفید

kaartنقشه
kompassقطب نما
kompassi lugemaخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان استونیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.