ماه ها و فصل ها

چگونگی گفتن نامهای ماهها و فصلها در استونیایی را بیاموزید. توجه کنید که این نامها در ابتدا با حروف بزرگ نوشته نمیشوند.

ماه ها

jaanuarژانویه
veebruarفوریه
märtsمارس
aprillآوریل
maiمه
juuniژوئن
juuliژوئیه
augustاوت
septemberسپتامبر
oktooberاکتبر
novemberنوامبر
detsemberدسامبر
jaanuarisدر ژانویه
veebruarisدر فوریه
märtsisدر مارس
aprillisدر آوریل
maisدر مه
juunisدر ژوئن
juulisدر ژوئیه
augustisدر اوت
septembrisدر سپتامبر
oktoobrisدر اکتبر
novembrisدر نوامبر
detsembrisدر دسامبر

فصل ها

kevadبهار
suviتابستان
sügisپاییز
talvزمستان
kevadelدر بهار
suvelدر تابستان
sügiselدر پاییز
talvelدر زمستان
sound

صدا برای تمام واژگان استونیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.