عبارت های اسپانیایی

در این قسمت شما عبارت های اسپانیایی را برای استفاده از موقعیتهای روزمره بسیاری خواهید یافت.