آب و هوا

در اینجا چند عبارت اسپانیایی که میتوانید برای صحبت کردن درباره آب و هوا استفاده کنید؛ آمده است.

¿còmo està el tiempo?هوا چطور هست؟
¿què tal es el tiempo?هوا چطور هست؟
està soleadoآفتابی-ه
hace mal tiempo
està lloviendoباران می آید
està nevandoبرف می آید
hace mucho vientoبادی-ه
està ventosoبادی-ه
hay mucha humedad
està hùmedo