استفاده از تلفن

عبارات در این قسمت معمولا برای گفتگوهای تلفنی، زمانی که با تلفن گویا تماس میگیرید یا از تلفن همراه استفاده میکنید، نیاز می شود.

digame!
si!
¿podría hablar con ...?
¿está ... en casa?
un momento, por favorیک لحظه، لطفاً
te paso con él/ella
le paso con él/ella
sí, soy yo
¿quieres dejar un recado?