خوردن و آشامیدن

اینها عبارت هایی هستند که می توانند به هنگام بیرون رفتن برای نوشیدنی یا غذا مفید باشند و چند علامت که ممکن است وقتی بیرون هستید ببینید.

tiene alguna mesa libre?
una mesa para dos, por favorیه میز برای دو نفر لطفاً
una mesa para tres, por favorیه میز برای سه نفر لطفاً
una mesa para cuatro, por favor یه میز برای چهار نفر لطفاً
me gustarìa hacer una reservaمی خواهم رزرو کنم
¿para cuàndo?برای کی؟
¿para què dìa?
¿para què hora?برای چه ساعتی؟
para esta tarde a las sieteامروز عصر ساعت هفت
para esta tarde a las ochoامروز عصر ساعت هشت
para esta tarde a las nueve
para esta tarde a las diez
para mañana al mediodìaفردا سر ظهر
para mañana a la una
para mañana a las dos
para mañana a las tres
¿para cuàntas personas?برای چند نفر؟
¿para cuàntos comensales?
tengo una reservaرزرو دارم
tengo una reserva a nombre de ...
¿a nombre de quièn?
el menù, por favor
la carta de vinos, por favor
soy vegetariano
soy vegetariana
no como carneگوشت نمی خورم
què aproveche!
¿desea algo màs?
¿desean algo màs?
¿alguna cosa màs?چیز دیگه؟
¿desea tomar un cafè o algùn postre?
¿desean tomar un cafè o algùn postre?
la cuenta, por favorصورت حساب، لطفاً
¿puedo pagar con tarjeta de crèdito?
¡gracias, todo estaba muy bueno!
¡mis felicitaciones al cocinero!

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید