در شهر

در اینجا چند عبارت اسپانیایی و چند تابلو و علامت رایج می بینید که به هنگام دیدن کردن از یک شهر یا شهرستان می توانند مفید باشند.

¿disculpe, dònde està ...?
la oficina de correos
el banco
la peluquerìa
la oficina de turismo
el centro de la ciudad
la estaciòn de trenes
la estaciòn de ferrocarril
la estaciòn de autobuses
el puerto
el hospital màs cercano
la comisarìa de policìa