عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح اسپانیایی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

antes de ayerپریروز
ayerدیروز
hoyامروز
mañanaفردا
pasado mañanaپس فردا

تعیین زمان طی روز

la pasada nocheدیشب
esta nocheامشب
mañana por la nocheفردا شب
por la mañanaصبح
por la tardeبعد از ظهر
por la noche
ayer por la mañanaدیروز صبح
ayer por la tardeدیروز بعد از ظهر
ayer por la noche
esta mañanaامروز صبح
esta tardeامروز بعد از ظهر
esta nocheامشب
mañana por la mañanaفردا صبح
mañana por la tardeفردا بعد از ظهر
mañana por la nocheفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

la semana pasadaهفته گذشته
el mes pasadoماه گذشته
el año pasadoپارسال
esta semanaاین هفته
este mesاین ماه
este añoامسال
la semana que vieneهفته آینده
el mes que vieneماه آینده
el año que vieneسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

ahoraحالا
antesسپس
inmediatamente o justo ahora
prontoبه زودی
más tempranoزودتر
más tardeدیرتر
hace poco tiempo
hace cinco minutosپنج دقیقه قبل
hace media hora
hace una horaیک ساعت قبل
hace una semanaیک هفته پیش
hace dos semanasدو هفته پیش
hace un mesیک ماه قبل
hace un añoدو سال پیش
hace mucho tiempoخیلی وقت پیش
en diez minutosدر ده دقیقه
en una horaدر یک ساعت
en una semanaدر یک هفته
en diez díasدر ده روز
en tres semanasدر سه هفته
en dos mesesدر دوماه
en diez añosدر ده سال
el día anteriorروز گذشته
la semana anteriorهفته گذشته
el mes anteriorماه گذشته
el año anteriorسال گذشته
el siguiente díaروز بعد
la siguiente semanaهفته آینده
el siguiente mesماه بعد
el siguiente añoسال آینده

مدت زمان

مدت زمان در اسپانیایی معمولا با استفاده از واژه های por یا durante مانند مثالهای زیر؛ توضیح داده میشود:

viví en Canadá por seis mesesشش سال در کانادا زندگی کردم
he trabajado aquí durante nueve añosنه سال اینجا کار کرده ام
voy a Francia mañana por dos semanasفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
estuvimos nadando durante un largo tiempoمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم

تکرار

nuncaهرگز
raramenteبه ندرت
ocasionalmenteگاهی
a vecesبعضی اوقات
a menudo o frecuentemente
usualmente o normalmente
siempreهمیشه
cada día o diariamente
cada semana o semanalmente
cada mes o mensualmente
cada año o anualmente
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.