سفر

در اینجا عبارت های اسپانیایی عمومی می آیند که برای انواع سفر مناسبند.

¿donde está ...?
la estación de autobuses
el aeropuerto
la estación de trenes
la estación de ferrocarril
¿donde puedo coger un taxi?کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
el autobúsاتوبوس
el avión
el trenقطار
el barco
el bote
el ferryکشتی
el taxiتاکسی
el cocheماشین
la bicicleta
en autobúsبا اتوبوس
en aviónبا هواپیما
en trenبا قطار
en barcoبا قایق
a pieپیاده