موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های اسپانیایی و جمله های اخباری می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که درحالت اضطراری میتوانید با خدمات اورژانس در اسپانیا با شماره صد و دوازده تماس بگیرید.

¡Ayuda! یا ¡Socorro!کمک!
¡Ten cuidado!مراقب باشید!
¡cuidado!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Por favor, ayúdemeلطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

¡llame a una ambulancia!آمبولانس خبر کنید!
Necesito un médicoاحتیاج به دکتر دارم
Ha habido un accidenteتصادف شده
¡por favor, dénse prisa!لطفاً عجله کنید!
Me he cortadoخودم را زخمی کردم
Me he quemadoخودم را سوزانده ام
¿está usted bien?حالت خوبه؟
¿están todos bien?همه چیز خوبه؟

جرم

¡al ladrón!بایست، دزد!
¡llame a la policía!پلیس خبر کنید!
Me han robado la carteraکیف پولم رو دزدیده اند
Me han robado el monederoکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
Me han robado el bolsoکیف دستی ام رو دزدیده اند
Me han robado el ordenador portátilلپ تاپم رو دزدیده اند
Quiero denunciar un roboمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
Me han robadoمن دزدی شده ام
Me han atacadoبه من حمله شده

آتش

¡Fuego!آتش!
¡llame a los bomberos!آتش نشانی رو خبر کنید!
¿huele usted a algo quemado?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
Hay un fuegoآنجا آتش گرفته
El edificio está en llamasساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

Estoy perdidoگم شده ام (گفته شده توسط یک مرد)
Estoy perdidaگم شده ام (گفته شده توسط یک زن)
Estamos perdidosگم شده ایم
No puedo encontrar …نمی تونم …م رو پیدا کنم
mis llavesکلیدها
mi pasaporteگذرنامه
mi teléfono móvilموبایل
He perdido ……م رو گم کرده ام
mi carteraکیف پول
mi monederoکیف زنانه
mi cámaraدوربین
Me he dejado las llaves dentro …در …م به رویم قفل شده
del cocheماشین
de la habitaciónاتاق
Por favor, déjame en pazلطفاً من رو تنها بگذارید
¡vete!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.