مکالمه عمومی

در اینجا برخی از عبارت های رایج اسپانیایی برای مکالمه عمومی با افرادی که می شناسید می آیند.

پرسیدن حال کسی

¿cómo estás?حالت چه طور هست ؟
¿cómo está usted?حال شما؟
¿qué tal? or ¿qué tal va?چه طوری؟
¿qué tal andas?
¿cómo te va?احوالت چه طور هست ؟
¿cómo te va la vida?احوالت چه طور هست ؟
¿cómo van las cosas?اوضاع چه طور هست ؟
estoy bien, graciasخوبم، ممنون
no me va mal, graciasخوبم، ممنون
todo bien, gracias
no muy bienخیلی خوب نیست
¿y tú qué tal?تو چه طوری؟
¿y tú?تو چه طور؟

پرسیدن این که کسی چه می کند

¿qué andas haciendo?چه کار می کنی؟
¿qué has estado haciendo últimamente?این روز ها چه کار می کنی؟
trabajando muchoخیلی کار می کنم
estudiando muchoخیلی درس می خونم
he estado muy ocupadoخیلی سرم شلوغ بوده
he estado muy ocupadaI've been very busy (said by a woman)
lo mismo de siempre or lo mismo que de costumbreطبق معمول
no demasiado or no muchoنه خیلی
acabo de volver justamente de ...
Italia

پرسیدن این که کسی کجا هست

¿dónde estás?کجایی؟
estoy ...
en casa
en el trabajo
en la ciudad
en el campo
de tiendas
en un tren
en la casa de Francisco

پرسیدن درباره برنامه های کسی

¿qué planes tienes para el verano?برای تابستان برنامه ای داری؟
¿qué vas a hacer en ...?
Navidades
Año Nuevo
Semana Santa
sound

صدا برای تمام عبارت های اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.