اعداد

گفتن اعداد در اسپانیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

ceroصفر
unoیک
dosدو
tresسه
cuatroچهار
cincoپنج
seisشش
sieteهفت
ochoهشت
nueveنه
diezده
onceیازده
doceدوازده
treceسیزده
catorceچهارده
quinceپانزده
dieciséisشانزده
diecisieteهفده
dieciochoهجده
diecinueveنوزده
veinteبیست
veintiunoبیست و یک
veintidósبیست و دو
veintitrésبیست و سه
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaسی
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaچهل
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaپنجاه
sesentaشصت
setentaهفتاد
ochentaهشتاد
noventaنود
cienصد
ciento unoصد و سه
doscientosدویست
trescientosسیصد
milهزار
dos milدوهزار
tres milسه هزار
un millónیک میلیون
mil millonesیک بیلیون

اعداد ترتیبی

primeroاول
segundoدوم
terceroسوم
cuartoچهارم
quintoپنجم
sextoششم
séptimoهفتم
octavoهشتم
novenoنهم
décimoدهم
undécimoیازدهم
duodécimoدوازدهم
decimoterceroسیزدهم
decimocuartoچهاردهم
decimoquintoپانزدهم
decimosextoشانزدهم
decimoséptimoهفدهم
decimoctavoهجدهم
decimonovenoنوزدهم
vigésimoبیستم
vigésimo primeroبیست و یکم
vigésimo segundoبیست و دوم
vigésimo terceroبیست و سوم
fiftieth
trigésimoسی ام
cuadrágesimoچهلم
quincuagésimo
sexagésimoشصتم
septuagésimoهفتادم
octogésimoهشتادم
nonagésimoنودم
centésimoصدم
sound

صدا برای تمام واژگان اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.