اعداد

گفتن اعداد در اسپانیایی را بیاموزید.

اعداد اصلی

ceroصفر
uno (una)یک
dosدو
tresسه
cuatroچهار
cincoپنج
seisشش
sieteهفت
ochoهشت
nueveنه
diezده
onceیازده
doceدوازده
treceسیزده
catorceچهارده
quinceپانزده
dieciséisشانزده
diecisieteهفده
dieciochoهجده
diecinueveنوزده
veinteبیست
veintiunoبیست و یک
veintidósبیست و دو
veintitrésبیست و سه
veinticuatroبیست و چهار
veinticincoبیست و پنج
veintiséisبیست و شش
veintisieteبیست و هفت
veintiochoبیست و هشت
veintinueveبیست و نه
treintaسی
treinta y unoسی و یک
treinta y dosسی و دو
treinta y tresسی و سه
treinta y cuatroسی و چهار
treinta y cincoسی و پنج
treinta y seisسی و شش
treinta y sieteسی و هفت
treinta y ochoسی و هشت
treinta y nueveسی و نه
cuarentaچهل
cuarenta y unoچهل و یک
cuarenta y dosچهل و دو
cuarenta y tresچهل و سه
cincuentaپنجاه
sesentaشصت
setentaهفتاد
ochentaهشتاد
noventaنود
cienصد
ciento unoصد و سه
doscientosدویست
trescientosسیصد
milهزار
dos milدوهزار
tres milسه هزار
un millónیک میلیون
mil millonesیک بیلیون

تکرار

una vezیک بار
dos vecesدو بار
tres vecesسه بار
cuatro vecesچهار بار
cinco vecesپنج بار

اعداد ترتیبی

primeroاول
segundoدوم
terceroسوم
cuartoچهارم
quintoپنجم
sextoششم
séptimoهفتم
octavoهشتم
novenoنهم
décimoدهم
undécimoیازدهم
duodécimoدوازدهم
decimoterceroسیزدهم
decimocuartoچهاردهم
decimoquintoپانزدهم
decimosextoشانزدهم
decimoséptimoهفدهم
decimoctavoهجدهم
decimonovenoنوزدهم
vigésimoبیستم
vigésimo primeroبیست و یکم
vigésimo segundoبیست و دوم
vigésimo terceroبیست و سوم
trigésimoسی ام
cuadrágesimoچهلم
quincuagésimoپنجاهم
sexagésimoشصتم
septuagésimoهفتادم
octogésimoهشتادم
nonagésimoنودم
centésimoصدم

باقی واژگان مفید

acerca de یا aproximadamenteتقریبا
más deبیشتر
menos deکمتر

مثال ها

36۳۶
54۵۴
89۸۹
106۱۰۶
123۱۲۳
678۶۷۸
3.294۳،۲۹۴
9.755۹،۷۵۵
2.608.411۲،۶۰۸،۴۱۱
0,5۰.۵
4,93۴.۹۳
87,04۸۷.۰۴
sound

صدا برای تمام واژگان اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید