نقاط قطب نما

چگونه گفتن نقاط قطب نما را در اسپانیایی بیاموزید.

norteشمال
noresteشمال شرق
esteشرق
sudesteجنوب شرق
surجنوب
sudoesteجنوب غرب
oesteغرب
noroesteشمال غرب

باقی واژگان مفید

mapaنقشه
brújulaقطب نما
consultar la brújulaخواندن قطب نما
sound

صدا برای تمام واژگان اسپانیایی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر واژه به سادگی روی آن کلیک کنید.