سعید محمدصادق

سعید محمدصادق

اطلاعات شخصی

سن: 53
تاریخ تولد: 19 سپتامبر

زبان ها

من صحبت میکنم به:

  • فارسی | زبان مادری

من یادمیگیرم: