Jardeson Barbosa Farias

Jardeson Barbosa Farias

اطلاعات شخصی

سن: 30
تاریخ تولد: 20 دسامبر

درباره من:

I am Jardeson and i live in Brazil , i love learn new language , and i need that you help me!!!

زبان ها

من صحبت میکنم به:

من یادمیگیرم: