اندونزیایی

دوستان زبان آموزدوستان زبان آموز
کسی را پیداکنید تا با او اندونزیایی خود را تمرین کنید.

درباره زبان اندونزیایی

اندونزیایی یکی از اعضای زبان‌های آسترونزیایی است و زبان رسمی اندونزی می باشد. درواقع این زبان همان زبان مالایی است، که هر دو در سال هزار و نهصد و هفتاد و دو استاندارد شده اند. اگرچه تعدادی تفاوت در تلفظ و واژگان است.

تعدادی زبانهای محلی در مجمع‌الجزایر اندونزی صحبت میشود اما اکثریت اندونزیایی ها زبان رسمی را صحبت میکنند، که این زبان را یکی از پرگویش ترین زبانهای با حدود صد و پنجاه میلیون گویشور در دنیا میسازد.

با الفبای لاتین نوشته میشود

چرا زبان اندونزیایی را بیاموزیم؟

تجارت
اقتصاد اندونزی بزرگترین اقتصاد آشیای جنوب غربی است که به سرعت در حال رشد است. دانستن این زبان برای تجارت با شرکتهای اندونزیایی بسیار مفید واقع خواهدشد.

گردشگری
اندونزی، مخصوصا با خطوط کشتیرانی، به لحاظ زیبایی طبیعی، تنوع زیستی و میراث فرهنگی آن کشوری بسیار بازدید شده است.