آب و هوا

بریتانیایی ها، به خصوص، علاقه بسیاری به صحبت کردن درباره آب و هوا دارند! در اینجا مجموعه ای از عبارت هایی می آیند که مفید خواهند بود.

شرایط آب و هوا

what's the weather like? هوا چطور هست؟
it's … …-ه
sunny آفتابی
cloudy ابری
windy بادی
foggy مه آلود
stormy طوفانی
it's … … می آید
raining باران
hailing تگرگ
snowing برف
what a nice day! چه روز قشنگی!
what a beautiful day! چه روز زیبایی!
it's not a very nice day روز خیلی خوبی نیست
what a terrible day! چه روز بدی!
what miserable weather! چه هوای دلگیری!
it's starting to rain دارد باران میگیرد
it's stopped raining باران ایستاد
it's pouring with rain شدیداً باران می آید
it's raining cats and dogs شدیداً باران می آید
the weather's fine هوا خوبه
the sun's shining خورشید می درخشه
there's not a cloud in the sky ابری تو آسمون نیست
the sky's overcast آسمون گرفته است
it's clearing up دارد صاف می شود
the sun's come out خورشید درآمد
the sun's just gone in خورشید تازه غروب کرده است
there's a strong wind باد شدیده
the wind's dropped باد ایستاد
that sounds like thunder مثل صدای رعد و برق هست
that's lightning اون برق صاعقه است
we had a lot of heavy rain this morning امروز صبح باران خیلی شدیدی آمد
we haven't had any rain for a fortnight دو هفته است باران نیامده است

دمای هوا

what's the temperature? دمای هوا چند درجه است؟
it's 22°C بیست و دو درجه است
temperatures are in the mid-20s دمای هوا بیست و چند درجه است
what temperature do you think it is? فکر می کنی دمای هوا چقدر هست؟
probably about 30°C احتمالاً سی درجه
it's … …-ه
hot گرم
cold سرد
baking hot خیلی گرم
freezing یخبندان
freezing cold خیلی یخبندان
it's below freezing پایین تر از صفر هست

پیش بینی هوا

what's the forecast? پیش بینی چه هست؟
what's the forecast like? پیش بینی چگونه است؟
it's forecast to rain پیش بینی شده باران بیاید
it's going to freeze tonight قرارهست امشب یخبندان بشود
it looks like rain به نظر میرسد باران بیاید
it looks like it's going to rain به نظر میرسد قرار هست باران بیاید
we're expecting a thunderstorm انتظار طوفان همراه رعد و برق داریم
it's supposed to clear up later قرار هست بعداً هوا صاف بشود
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play