تحویل دادن اتاق

این عبارت های انگلیسی برای تحویل اتاق مفید خواهدبود.

I'd like to check out می خواهم اتاقم را تحویل بدهم
I'd like to pay my bill, please می خواهم صورت حسابم را بپردازم لطفاً
I think there's a mistake in this bill فکر می کنم یک اشتباه در صورت حساب هست
how would you like to pay? چطور پرداخت می کنید؟
I'll pay … … پرداخت می کنم
by credit card با کارت اعتباری
in cash نقد
have you used the minibar? از مینی بار استفاده کرده اید؟
we haven't used the minibar از مینی بار استفاده نکرده ایم
could we have some help bringing our luggage down? ممکنه یک نفر کمک کنه وسایلمان را پایین بیاورد؟
do you have anywhere we could leave our luggage? جایی دارید وسایلمان را بگذاریم؟
could I have a receipt, please? ممکنه لطفاً رسید بدهید؟
could you please call me a taxi? ممکنه لطفاً یک تاکسی برایم صدا کنید؟
I hope you had an enjoyable stay امیدوارم اقامتتان خوب بوده باشد
I've really enjoyed my stay واقعاً از اقامتم لذت بردم
we've really enjoyed our stay واقعاً از اقامتمان لذت بردیم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play