خانواده و روابط

در اینجا عبارت های انگلیسی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید. یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

برادر و خواهر

do you have any brothers or sisters? برادر یا خواهر داری؟
yes, I've got … بله، … دارم
a brother یک برادر
a sister یک خواهر
an elder brother یک برادر بزرگ تر
a younger sister یک خواهر کوچک تر
two brothers دو برادر
two sisters دو خواهر
one brother and two sisters یک برادر و دو خواهر
no, I'm an only child نه، من تک فرزند هستم

بچه و نوه

have you got any kids? بچه داری؟
do you have any children? بچه داری؟
yes, I've got … بله، … دارم
a boy and a girl یک پسر و یک دختر
a young baby یک بچه کوچک
three kids سه بچه
I don't have any children بچه ندارم
do you have any grandchildren? نوه داری؟

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

where do your parents live? والدینت کجا زندگی می کنند؟
what do your parents do? والدینت چه کار می کنند؟
what does your father do? پدرت چه کار می کند؟
what does your mother do? مادرت چه کار می کند؟
are your grandparents still alive? پدر بزرگ و مادر بزرگت زنده اند؟
where do they live? آنها کجا زندگی می کنند؟

روابط

do you have a boyfriend? دوست پسر داری؟
do you have a girlfriend? دوست دختر داری؟
are you married? ازدواج کرده ای؟
are you single? مجردی؟
are you seeing anyone? کسی رو در نظر داری؟
I'm … …-م
single مجرد
engaged نامزد
married مزدوج
divorced مطلقه
separated جدا شده
a widow بیوه
a widower مردی که همسرش فوت شده
I'm seeing someone کسی رو در نظر دارم

حیوانات خانگی

have you got any pets? حیوان خانگی داری؟
I've got … … دارم
a dog and two cats یک سگ و دو گربه
a Labrador یک لابرادور

پرسیدن نام و سن

what's his name? اسمش چیه؟ (مذکر)
he's called … اسمش …-ه (مذکر)
Tom تام
what's her name? اسمش چیه؟ (مونث)
she's called … اسمش …-ه (مونث)
Mary ماری
what are their names? اسمشون چیه؟
they're called … اسمشون …-ه
Neil and Anna نیل و آنا
how old is he? چند سالشه؟ (مذکر)
he's … … سالشه (مذکر)
twelve دوازده
how old is she? چند سالشه؟ (مونث)
she's … … سالشه (مونث)
fifteen پانزده
how old are they? چند سالشونه؟
they're … … سالشونه
six and eight شش و هشت
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play