خانواده و روابط

در اینجا عبارت های انگلیسی مفید برای صحبت کردن درباره خانواده و روابط می آید. یاد بگیرید چگونه درباره برادر و خواهر، بچه ها، و دیگر اعضای خانواده، صحبت کنید و همچنین وضعیت شخصی خود را توصیف کنید.

برادر و خواهر

Do you have any brothers or sisters?برادر یا خواهر داری؟
Yes, I've got …بله، … دارم
a brotherیک برادر
a sisterیک خواهر
an elder brotherیک برادر بزرگ تر
a younger sisterیک خواهر کوچک تر
two brothersدو برادر
two sistersدو خواهر
one brother and two sistersیک برادر و دو خواهر
No, I'm an only childنه، من تک فرزند هستم

بچه و نوه

Have you got any kids?بچه داری؟
Do you have any children?بچه داری؟
Yes, I've got …بله، … دارم
a boy and a girlیک پسر و یک دختر
a young babyیک بچه کوچک
three kidsسه بچه
I don't have any childrenبچه ندارم
Do you have any grandchildren?نوه داری؟

والدین و پدر بزرگ و مادر بزرگ

Where do your parents live?والدینت کجا زندگی می کنند؟
What do your parents do?والدینت چه کار می کنند؟
What does your father do?پدرت چه کار می کند؟
What does your mother do?مادرت چه کار می کند؟
Are your grandparents still alive?پدر بزرگ و مادر بزرگت زنده اند؟
Where do they live?آنها کجا زندگی می کنند؟

روابط

Do you have a boyfriend?دوست پسر داری؟
Do you have a girlfriend?دوست دختر داری؟
Are you married?ازدواج کرده ای؟
Are you single?مجردی؟
Are you seeing anyone?کسی رو در نظر داری؟
I'm ……-م
singleمجرد
engagedنامزد
marriedمزدوج
divorcedمطلقه
separatedجدا شده
a widowerمردی که همسرش فوت شده
a widowبیوه
I'm seeing someoneکسی رو در نظر دارم

حیوانات خانگی

Have you got any pets?حیوان خانگی داری؟
I've got …… دارم
a dog and two catsیک سگ و دو گربه
a Labradorیک لابرادور

پرسیدن نام و سن

What's his name?اسمش چیه؟ (مذکر)
He's called …اسمش …-ه (مذکر)
Tomتام
What's her name?اسمش چیه؟ (مونث)
She's called …اسمش …-ه (مونث)
Maryماری
What are their names?اسمشون چیه؟
They're called …اسمشون …-ه
Neil and Annaنیل و آنا
How old is he?چند سالشه؟ (مذکر)
He's …… سالشه (مذکر)
twelveدوازده
How old is she?چند سالشه؟ (مونث)
She's …… سالشه (مونث)
fifteenپانزده
How old are they?چند سالشونه؟
They're …… سالشونه
six and eightشش و هشت
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید