خرید بلیت

این قسمت به شما کمک خواهدکرد تا برای انواع فعالیتهای اوقات فراغت بلیط رزروکنید.

درخواست بلیت

do we need to book? باید رزرو کنیم؟
what tickets do you have available? چه بلیتی موجود دارید؟
I'd like two tickets, please دو تا بلیت می‌خواهم لطفاً
I'd like two tickets for … دو تا بلیت برای … می خواهم
tomorrow night فردا شب
next Saturday شنبه آینده
I'd like four tickets to see … چهارتا بلیت برای دیدن … می خواهم
Les Misérables بینوایان
I'm sorry, it's fully booked متأسفم کاملا رزرو شده
sorry, we've got nothing left متأسفم تموم شده
how much are the tickets? بلیت ها چنده؟
is there a discount for …? برای … تخفیف داره؟
students دانش آموزان و دانشجویان
senior citizens شهروندان مسن
the unemployed افراد بیکار
children بچه ها
where would you like to sit? کجا دوست دارید بنشینید؟
near the front نزدیک جلو
near the back نزدیک عقب
somewhere in the middle جایی وسط

پرداخت پول

how would you like to pay? چطور پرداخت می‌کنید؟
can I pay by card? می توانم با کارت پرداخت کنم؟
what's your card number? شماره کارتتون چیه؟
what's the expiry date? تاریخ انقضا چیه؟
what's the start date? تاریخ شروع چیه؟
what's the security number on the back? شماره امنیتی پشت کارت چنده؟
please enter your PIN لطفاً PIN خود را وارد کنید
where do I collect the tickets? کجا بلیت ها را بگیرم؟
the tickets were very cheap بلیت ها خیلی‌ ارزونه
the tickets were expensive بلیت ‌ها خیلی‌گرونه

چیزهایی که ممکن است ببینید

Ticket office دفتر فروش بلیت
Box office گیشه
Row ردیف
Seat صندلی
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play