خوردن و آشامیدن

اینها عبارت هایی هستند که می توانند به هنگام بیرون رفتن برای نوشیدنی یا غذا مفید باشند و چند علامت که ممکن است وقتی بیرون هستید ببینید.

do you know any good restaurants? رستوران خوبی را می شناسید؟
where's the nearest restaurant? نزدیک ترین رستوران کجاست؟
can you recommend a good pub near here? می توانید یک پاب خوب نزدیک اینجا توصیه کنید؟
do you fancy a pint? یک لیوان آبجو دوست داری؟
do you fancy a quick drink? دوست داری یه چیز سریع بنوشیم؟
shall we go for a drink? بریم یه چیزی بنوشیم؟
do you know any good places to …? جای خوبی را برای … می شناسی؟
eat خوردن
get a sandwich ساندویچ گرفتن
go for a drink نوشیدن چیزی
shall we get a take-away? غذای بیرون بر بگیریم؟
let's eat out tonight بیا امشب بیرون غذا بخوریم
would you like to …? دوست داری …؟
come for a drink after work بعد از کار برای نوشیدنی بیایی
come for a coffee برای قهوه بیایی
join me for lunch با من نهار بخوری
join me for dinner با من شام بخوری

چیزهایی که ممکن است ببینید

Reserved رزرو شده
No smoking سیگار نکشید
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play