در داروخانه

اینها عبارات انگلیسی برای زمانی که شما در یک داروخانه هستید مورد نیاز خواهیدبود.

I'd like some … … می خواهم
toothpaste خمیر دندان
paracetamol پاراسیتامول
I've got a prescription here from the doctor از دکتر نسخه دارم
have you got anything for …? چیزی برای … دارید؟
cold sores تب خال
a sore throat گلو درد
chapped lips خشکی لب
a cough سرفه
travel sickness ماشین گرفتگی
athlete's foot قارچ پا
can you recommend anything for a cold? چیزی برای سرماخوردگی توصیه می کنید؟
I'm suffering from … … دارم
hay fever تب یونجه
indigestion سو هاضمه
diarrhoea اسهال
I've got a rash روی بدنم جوش زده
you could try this cream این پماد را امتحان کنید
if it doesn't clear up after a week, you should see your doctor اگر بعد از یک هفته برطرف نشد، باید به دکترتان مراجعه کنید
have you got anything to help me stop smoking? چیزی دارید که کمکم کنه تا سیگار را ترک کنم؟
have you tried nicotine patches? چسب نیکوتین را امتحان کرده اید؟
can I buy this without a prescription? می توانم این را بدون نسخه بگیرم؟
it's only available on prescription فقط با نسخه می دهیم
does it have any side-effects? عوارض جانبی داره؟
it can make you feel drowsy ممکنه احساس خواب آلودگی کنید
you should avoid alcohol باید از مشروبات الکلی پرهیز کنید
I'd like to speak to the pharmacist, please می خواهم با داروساز صحبت کنم لطفاً
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play