در چشم پزشکی

اگر نیاز دارید که به چشم پزشک مراجعه کنید، اینها چند عبارت مورد نیاز است که خواهید شنید و نیاز دارید استفاده کنید.

do you offer free eye tests? تست بینایی رایگان دارید؟
I'd like to have an eye test, please می خواهم تست بینایی بدهم لطفاً
I need a new … … جدید می خواهم
pair of glasses عینک
pair of reading glasses عینک مطالعه
glasses' case جا عینکی
could I order some more contact lenses? ممکنه تعداد بیشتری لنز چشمی سفارش بدهم؟
the frame on these glasses is broken قاب این عینک شکسته
can you repair it? می توانید تعمیرش کنید؟
do you sell sunglasses? عینک آفتابی می فروشید؟
how much are these designer frames? این قاب های مارکدار چنده؟
my eyesight's getting worse بیناییم بدتر می شه
do you wear contact lenses? لنز می گذارید؟
are you short-sighted or long-sighted? نزدیک بین هستید یا دوربین؟
could you read out the letters on the chart, starting at the top? می توانید این حروف روی جدول را که از بالا شروع می شه بخوانید؟
could you close your left eye, and read this with your right? ممکنه چشم چپتان را ببندید و این را با چشم راست بخوانید؟
do you do hearing tests? تست شنوایی می گیرید؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play