دوست شدن

در اینجا عبارت های انگلیسی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

مقدمه

What's your name?اسم شما چیه؟
My name's …اسمم …
Chrisکریسه
Emilyاملیه
I'm …من … هستم
Benبن هستم.
Sophieسوفی هستم.
This is …این …
Lucyلوسیه
my wifeخانممه
my husbandشوهرمه
my boyfriendدوست پسرمه
my girlfriendدوست دخترمه
my sonپسرمه
my daughterدخترمه
I'm sorry, I didn't catch your nameببخشید، اسم شما رو متوجه نشدم
Do you know each other?شما همدیگر رو می شناسید؟
Nice to meet youاز ملاقات شما خوشحالم
Pleased to meet youاز ملاقات شما خوشوقتم
How do you do?حال شما؟ (عبارتی رسمی است که هنگام ملاقات شخص جدیدی استفاده می شود؛ پاسخ درست به این جمله نیز به صورت how do you do? است)
How do you know each other?از کجا همدیگر رو می شناسید؟
We work togetherبا هم کار می کنیم
We used to work togetherبا هم کار می کردیم
We were at school togetherمدرسه با هم بودیم
We're at university togetherدانشگاه با هم بودیم
We went to university togetherبا هم دانشگاه می رفتیم
Through friendsاز طریق دوستان

اهل کجایی؟

Where are you from?اهل کجایی؟
Where do you come from?اهل کجایی؟
Whereabouts are you from?کجایی هستی؟
I'm from …اهل …م
Englandانگلیس
Whereabouts in … are you from?اهل کجای … هستی؟
Canadaکانادا
What part of … do you come from?اهل چه بخش … هستی؟
Italyایتالیا
Where do you live?کجا زندگی می کنی؟
I live in …در … زندگی می کنم
Londonلندن
Franceفرانسه
I'm originally from Dublin but now live in Edinburghاصلاً اهل دوبلین هستم اما الآن در ادینبورگ زندگی می کنم
I was born in Australia but grew up in Englandدر استرالیا به دنیا آمدم اما در انگلیس بزرگ شدم

مکالمه بیشتر

What brings you to …?چی باعث شد بیای …؟
Englandانگلیس
I'm on holidayتوی تعطیلات هستم
I'm on businessتوی سفر کاری هستم
I live hereاینجا زندگی می کنم
I work hereاینجا کار می کنم
I study hereاینجا درس می خونم
Why did you come to …?چرا به …آمدی؟
the UKبریتانیا
I came here to workآمدم اینجا کار کنم
I came here to studyآمدم اینجا درس بخونم
I wanted to live abroadمی خواستم خارج زندگی کنم
How long have you lived here?چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
I've only just arrivedتازه رسیده ام
A few monthsچند ماه
About a yearحدود یک سال
Just over two yearsدرست بیش از دو سال
Three yearsسه سال
How long are you planning to stay here?چه مدت قصد داری اینجا زندگی کنی؟
Until Augustتا آگوست
A few monthsچند ماه
Another yearیک سال دیگر
I'm not sureمطمئن نیستم
Do you like it here?اینجا را دوست داری؟
Yes, I love it!بله، خیلی دوست دارم!
I like it a lotخیلی خوشم می آید
It's OKخوبه
What do you like about it?چه چیز آن رو دوست داری؟
I like the …… رو دوست دارم
foodغذا
weatherآب و هوا
peopleمردم
سه زن با تنقلات لذیذ و شراب گپ می زنند

سن و تولد

How old are you?چند سالته؟
I'm …… سالمه
twenty-twoبیست و دو
thirty-eightسی و هشت

توجه کنید که می توان پس از عدد سن خود عبارت years old را بگویید، برای مثال I'm forty-seven years old، هر چند در زبان گفتاری به ندرت استفاده می شود.

When's your birthday?کی تولدته؟
It's …
16 May16 می
2 October2 اکتبر

وضعیت زندگی

Who do you live with?با کی زندگی می کنی؟
Do you live with anybody?آیا با کسی زندگی می کنی؟
I live with …با … زندگی می کنم
my boyfriendدوست پسرم
my girlfriendدوست دخترم
my partnerشریکم (شریک زندگی مانند همسر بدون ازدواج رسمی)
my husbandشوهرم
my wifeزنم
my parentsوالدینم
a friendیک دوست
friendsدوستان
relativesاقوام
Do you live on your own?تنها زندگی می کنی؟
I live on my ownتنها زندگی می کنم
I share with one other personبا یک نفر دیگر شریک هستم
I share with … othersبا … نفر دیگر شریک هستم
twoدو
threeسه

پرسیدن اطلاعات تماس

What's your phone number?شماره تلفنت چیه؟
What's your email address?آدرس ایمیلت چیه؟
What's your address?آدرست چیه؟
Could I take your phone number?می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
Could I take your email address?می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟
Are you on …?آیا در … هستی؟
Facebookفیس بوک
Skypeاسکایپ
What's your username?نام کاربریت چیه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید