دوست شدن

در اینجا عبارت های انگلیسی می آیند که هنگام ملاقات با افراد جدید استفاده می شوند و شامل مقدمه و چند موضوع مکالمه ساده است.

مقدمه

what's your name? اسم شما چیه؟
my name's … اسمم …
Chris کریسه
Emily املیه
I'm … من … هستم
Ben بن هستم.
Sophie سوفی هستم.
this is … این …
Lucy لوسیه
my wife خانممه
my husband شوهرمه
my boyfriend دوست پسرمه
my girlfriend دوست دخترمه
my son پسرمه
my daughter دخترمه
I'm sorry, I didn't catch your name ببخشید، اسم شما رو متوجه نشدم
do you know each other? شما همدیگر رو می شناسید؟
nice to meet you از ملاقات شما خوشحالم
pleased to meet you از ملاقات شما خوشوقتم
how do you do? حال شما؟ (عبارتی رسمی است که هنگام ملاقات شخص جدیدی استفاده می شود؛ پاسخ درست به این جمله نیز به صورت how do you do? است)
how do you know each other? از کجا همدیگر رو می شناسید؟
we work together با هم کار می کنیم
we used to work together با هم کار می کردیم
we were at school together مدرسه با هم بودیم
we're at university together دانشگاه با هم بودیم
we went to university together با هم دانشگاه می رفتیم
through friends از طریق دوستان

اهل کجایی؟

where are you from? اهل کجایی؟
where do you come from? اهل کجایی؟
whereabouts are you from? کجایی هستی؟
I'm from … اهل …م
England انگلیس
whereabouts in … are you from? اهل کجای … هستی؟
Canada کانادا
what part of … do you come from? اهل چه بخش … هستی؟
Italy ایتالیا
where do you live? کجا زندگی می کنی؟
I live in … در … زندگی می کنم
London لندن
France فرانسه
I'm originally from Dublin but now live in Edinburgh اصلاً اهل دوبلین هستم اما الآن در ادینبورگ زندگی می کنم
I was born in Australia but grew up in England در استرالیا به دنیا آمدم اما در انگلیس بزرگ شدم

مکالمه بیشتر

what brings you to …? چی باعث شد بیای …؟
England انگلیس
I'm on holiday توی تعطیلات هستم
I'm on business توی سفر کاری هستم
I live here اینجا زندگی می کنم
I work here اینجا کار می کنم
I study here اینجا درس می خونم
why did you come to …? چرا به …آمدی؟
the UK بریتانیا
I came here to work آمدم اینجا کار کنم
I came here to study آمدم اینجا درس بخونم
I wanted to live abroad می خواستم خارج زندگی کنم
how long have you lived here? چه مدت اینجا زندگی کرده ای؟
I've only just arrived تازه رسیده ام
a few months چند ماه
about a year حدود یک سال
just over two years درست بیش از دو سال
three years سه سال
how long are you planning to stay here? چه مدت قصد داری اینجا زندگی کنی؟
until August تا آگوست
a few months چند ماه
another year یک سال دیگر
I'm not sure مطمئن نیستم
do you like it here? اینجا را دوست داری؟
yes, I love it! بله، خیلی دوست دارم!
I like it a lot خیلی خوشم می آید
it's OK خوبه
what do you like about it? چه چیز آن رو دوست داری؟
I like the … … رو دوست دارم
food غذا
weather آب و هوا
people مردم

سن و تولد

how old are you? چند سالته؟
I'm … … سالمه
twenty-two بیست و دو
thirty-eight سی و هشت

توجه کنید که می توان پس از عدد سن خود عبارت years old را بگویید، برای مثال I'm forty-seven years old، هر چند در زبان گفتاری به ندرت استفاده می شود.

when's your birthday? کی تولدته؟
it's …
16 May 16 می
2 October 2 اکتبر

وضعیت زندگی

who do you live with? با کی زندگی می کنی؟
do you live with anybody? آیا با کسی زندگی می کنی؟
I live with … با … زندگی می کنم
my boyfriend دوست پسرم
my girlfriend دوست دخترم
my partner شریکم (شریک زندگی مانند همسر بدون ازدواج رسمی)
my husband شوهرم
my wife زنم
my parents والدینم
a friend یک دوست
friends دوستان
relatives اقوام
do you live on your own? تنها زندگی می کنی؟
I live on my own تنها زندگی می کنم
I share with one other person با یک نفر دیگر شریک هستم
I share with … others با … نفر دیگر شریک هستم
two دو
three سه

پرسیدن اطلاعات تماس

what's your phone number? شماره تلفنت چیه؟
what's your email address? آدرس ایمیلت چیه؟
what's your address? آدرست چیه؟
could I take your phone number? می توانم شماره تلفنت را بگیرم؟
could I take your email address? می توانم آدرس ایمیلت را بگیرم؟
are you on …? آیا در … هستی؟
Facebook فیس بوک
Skype اسکایپ
what's your username? نام کاربریت چیه؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play