دین

در اینجا چند عبارت انگلیسی درباره دین می آید، که می توانید برای صحبت کردن درباره چیزهایی مانند اینکه مذهبی هستید یا پیرو چه دینی هستید استفاده کنید.

are you religious? مذهبی هستید؟
no, I'm … نه، … هستم
an atheist بی دین
agnostic ندانم‌گرا
what religion are you? چه دینی داری؟
I'm a … …-م
Christian مسیحی
Muslim مسلمان
Buddhist بودایی
Sikh سیک
Hindu هندو
Protestant پروتستان
Catholic کاتولیک
I'm Jewish یهودی هستم
do you believe in God? به خدا اعتقاد داری؟
I believe in God به خدا اعتقاد دارم
I don't believe in God به خدا اعتقاد ندارم
do you believe in life after death? به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داری؟
do you believe in reincarnation? به تناسخ اعتقاد داری؟

محل عبادت

is there a … near here? نزدیک اینجا … هست؟
church کلیسا
mosque مسجد
synagogue کنیسه
temple معبد
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play