عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح انگلیسی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

The day before yesterdayپریروز
Yesterdayدیروز
Todayامروز
Tomorrowفردا
The day after tomorrowپس فردا

تعیین زمان طی روز

In the morningصبح
In the afternoonبعد از ظهر
In the eveningعصر
Yesterday morningدیروز صبح
Yesterday afternoonدیروز بعد از ظهر
Yesterday eveningدیروز عصر
This morningامروز صبح
This afternoonامروز بعد از ظهر
This eveningامروز عصر
Tomorrow morningفردا صبح
Tomorrow afternoonفردا بعد از ظهر
Tomorrow eveningفردا عصر
Last nightدیشب
Tonightامشب
Tomorrow nightفردا شب

تعیین هفته، ماه، یا سال

Last weekهفته گذشته
Last monthماه گذشته
Last yearپارسال
This weekاین هفته
This monthاین ماه
This yearامسال
Next weekهفته آینده
Next monthماه آینده
Next yearسال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

Five minutes agoپنج دقیقه قبل
An hour agoیک ساعت قبل
A week agoیک هفته پیش
Two weeks agoدو هفته پیش
A month agoیک ماه قبل
A year agoدو سال پیش
A long time agoخیلی وقت پیش
in ten minutes' time یا in ten minutesدر ده دقیقه
in an hour's time یا in an hourدر یک ساعت
in a week's time یا in a weekدر یک هفته
in ten days' time یا in ten daysدر ده روز
in three weeks' time یا in three weeksدر سه هفته
in two months' time یا in two monthsدر دوماه
in ten years' time یا in ten yearsدر ده سال
The previous dayروز گذشته
The previous weekهفته گذشته
The previous monthماه گذشته
The previous yearسال گذشته
The following dayروز بعد
The following weekهفته آینده
The following monthماه بعد
The following yearسال آینده

مدت زمان

مدت زمان در انگلیسی معمولا با استفاده از واژه for مانند مثالهای زیر؛ توضیح داده میشود:

I lived in Canada for six monthsشش سال در کانادا زندگی کردم
I've worked here for nine yearsنه سال اینجا کار کرده ام
I'm going to France tomorrow for two weeksفردا برای دو هفته به فرانسه می روم
We were swimming for a long timeمدت طولانی داشتیم شنا می کردیم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید