عبارت های زمان

در اینجا چند اصطلاح انگلیسی مرتبط با زمان آمده است.

تعیین روز

the day before yesterday پریروز
yesterday دیروز
today امروز
tomorrow فردا
the day after tomorrow پس فردا

تعیین زمان طی روز

last night دیشب
tonight امشب
tomorrow night فردا شب
in the morning صبح
in the afternoon بعد از ظهر
in the evening عصر
yesterday morning دیروز صبح
yesterday afternoon دیروز بعد از ظهر
yesterday evening دیروز عصر
this morning امروز صبح
this afternoon امروز بعد از ظهر
this evening امروز عصر
tomorrow morning فردا صبح
tomorrow afternoon فردا بعد از ظهر
tomorrow evening فردا عصر

تعیین هفته، ماه، یا سال

last week هفته گذشته
last month ماه گذشته
last year پارسال
this week این هفته
this month این ماه
this year امسال
next week هفته آینده
next month ماه آینده
next year سال آینده

دیگر عبارت های مربوط به زمان

five minutes ago پنج دقیقه قبل
an hour ago یک ساعت قبل
a week ago یک هفته پیش
two weeks ago دو هفته پیش
a month ago یک ماه قبل
a year ago دو سال پیش
a long time ago خیلی وقت پیش
in ten minutes' time یا in ten minutes در ده دقیقه
in an hour's time یا in an hour در یک ساعت
in a week's time یا in a week در یک هفته
in ten days' time یا in ten days در ده روز
in three weeks' time یا in three weeks در سه هفته
in two months' time یا in two months در دوماه
in ten years' time یا in ten years در ده سال
the previous day روز گذشته
the previous week هفته گذشته
the previous month ماه گذشته
the previous year سال گذشته
the following day روز بعد
the following week هفته آینده
the following month ماه بعد
the following year سال آینده

مدت زمان

مدت زمان در انگلیسی معمولا با استفاده از واژه for مانند مثالهای زیر؛ توضیح داده میشود:

I lived in Canada for six months شش سال در کانادا زندگی کردم
I've worked here for nine years نه سال اینجا کار کرده ام
I'm going to France tomorrow for two weeks فردا برای دو هفته به فرانسه می روم
we were swimming for a long time مدت طولانی داشتیم شنا می کردیم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play