سرگرم کردن مهمانان

در اینجا چند عبارت انگلیسی برای سرگرم کردن مهمانها یا زمانی که از منزل کسی دیدن میکنید، میتوانید استفاده کنید، آمده است.

هنگام ورود

come on in! بیا تو!
good to see you! از دیدنت خوشحالم!
you're looking well خوب به نظر می رسی
please take your shoes off لطفاً کفشت را در بیار
can I take your coat? می توانم کتت را بگیرم؟
sorry we're late ببخشید دیر کردیم
did you have a good journey? سفرت خوب بود؟
did you find us alright? ما را راحت پیدا کردی؟
I'll show you your room اتاقت را نشانت می دهم
this is your room این اتاق شماست
would you like a towel? حوله می خواهید؟
make yourself at home راحت باش

پیشنهاد نوشیدنی دادن

can I get you anything to drink? چیزی بیارم که بنوشی؟
would you like a tea or coffee? چای می خواهی یا قهوه؟
how do you take it? آن را چطور میخواهی؟
do you take sugar? آن را با شکر می خوری؟
do you take milk? آن را با شیر می خوری؟
how many sugars do you take? چندتا شکر بریزم؟
would you like a …? … یه می خوای؟
soft drink نوشیدنی غیر الکلی
beer آبجو
glass of wine لیوان شراب
gin and tonic جین با تونیک

عبارت های مفید دیگر

have a seat! بنشینید!
let's go into the … بیاید بریم توی …
lounge اتاق نشیمن
living room اتاق نشیمن
dining room اتاق غذاخوری
do you mind if I smoke here? اشکال ندارد اینجا سیگار بکشم؟
I'd prefer it if you went outside ترجیح می دهم بری بیرون بکشی
are you ready to eat now? آماده ای الآن غذا بخوریم؟
who's driving tonight? کی امشب رانندگی می کند؟
could I use your phone? می توانم از تلفنتون استفاده کنم؟
your taxi's here تاکسی تان آمده
thanks for coming متشکرم که آمدی
have a safe journey home سفرتون به خیر
thanks for a lovely evening به خاطر این شب دلپذیر متشکرم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play