عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه انگلیسی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید به همراه برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

Yesبله
Noخیر
maybe یا perhapsشاید
Pleaseلطفاً
Thanksمتشکرم
Thank youاز شما متشکرم
Thanks very muchخیلی متشکرم
Thank you very muchاز شما خیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

You're welcomeخواهش می کنم
Don't mention itلازم به تشکر نیست
Not at allقابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

Hiسلام (کاملا محاوره ای)
Helloسلام
Good morningصبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
Good afternoonبعد از ظهر به خیر (بین ظهر و شش عصر استفاده می شود)
Good eveningشب به خیر (بعد از شش عصر استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

Byeخداحافظ
Goodbyeخداحافظ
Goodnightشب به خیر
See you!به امید دیدار!
See you soon!به امید دیدار به زودی!
See you later!به امید دیدار در آینده!
Have a nice day!روز خوبی داشته باشی!
Have a good weekend!آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

Excuse meببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
Sorryمتاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

No problemاشکالی نداره
It's OK یا That's OKمسئله ای نیست
Don't worry about itخودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

Do you speak English?آیا انگلیسی صحبت می کنید؟
I don't speak Englishانگلیسی صحبت نمی کنم
I don't speak much Englishخیلی انگلیسی صحبت نمی کنم
I only speak very little Englishفقط خیلی کم انگلیسی صحبت می کنم
I speak a little Englishخیلی کم انگلیسی صحبت می کنم
Please speak more slowlyلطفاً آهسته تر صحبت کنید
Please write it downلطفاً آن را بنویسید
Could you please repeat that?می توانید آن را تکرار کنید؟
I understandمی فهمم
I don't understandنمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

I knowمی دانم
I don't knowنمی دانم
Excuse me, where's the toilet?ببخشید، دستشویی کجاست؟
Excuse me, where's the Gents?ببخشید، دستشویی مردانه کجاست؟
Excuse me, where's the Ladies?ببخشید، دستشویی زنانه کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entranceورود
Exitخروج
Emergency exitخروج اضطراری
Pushفشار دهید
Pullبکشید
Toiletsتوالت
WCدستشویی
Gentlemen (معمولا به شکل Gents خلاصه میشود)مردانه
Ladiesزنانه
Vacantخالی
Occupied یا Engagedدر حال استفاده یا اشغال
Out of orderخراب
No smokingسیگار نکشید
Privateخصوصی
No entryورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید