عبارت های پایه

در اینجا برخی از عبارت های پایه انگلیسی قرار دارند که می توانید در مکالمه روزانه استفاده کنید به همراه برخی از کلمات متداولی که روی تابلو ها و علامت ها می بینید.

yes بله
no خیر
maybe یا perhaps شاید
please لطفاً
thanks متشکرم
thank you از شما متشکرم
thanks very much خیلی متشکرم
thank you very much از شما خیلی متشکرم

در زیر چند عبارت مودبانه می آید که در پاسخ به کسی که از شما تشکر می کند می توانید استفاده کنید :

you're welcome خواهش می کنم
don't mention it لازم به تشکر نیست
not at all قابلی ندارد

سلام کردن و خداحافظی

در اینجا روش های مختلفی می آیند که می توانید برای سلام کردن استفاده کنید:

hi سلام (کاملا محاوره ای)
hello سلام
good morning صبح به خیر (قبل از ظهر استفاده می شود)
good afternoon بعد از ظهر به خیر (بین ظهر و شش عصر استفاده می شود)
good evening شب به خیر (بعد از شش عصر استفاده می شود)

از طرف دیگر، می توانید عبارت های زیر را برای خداحافظی بگویید:

bye خداحافظ
goodbye خداحافظ
goodnight شب به خیر
see you! به امید دیدار!
see you soon! به امید دیدار به زودی!
see you later! به امید دیدار در آینده!
have a nice day! روز خوبی داشته باشی!
have a good weekend! آخر هفته خوبی داشته باشی!

جلب توجه کسی یا عذرخواهی

excuse me ببخشید (برای جلب توجه کسی، عبورکردن از کنار کسی یا برای معذرت خواهی استفاده میشود)
sorry متاسفم

اگر کسی از شما عذرخواهی کرد، می توانید با استفاده از جمله های زیر پاسخ دهید:

no problem اشکالی نداره
it's OK یا that's OK مسئله ای نیست
don't worry about it خودت را نگران نکن

به دیگران بفهمانید که چه می گویید

do you speak English? آیا انگلیسی صحبت می کنید؟
I don't speak English انگلیسی صحبت نمی کنم
I don't speak much English خیلی انگلیسی صحبت نمی کنم
I only speak very little English فقط خیلی کم انگلیسی صحبت می کنم
I speak a little English خیلی کم انگلیسی صحبت می کنم
please speak more slowly لطفاً آهسته تر صحبت کنید
please write it down لطفاً آن را بنویسید
could you please repeat that? می توانید آن را تکرار کنید؟
I understand می فهمم
I don't understand نمی فهمم

عبارت های پایه دیگر

I know می دانم
I don't know نمی دانم
excuse me, where's the toilet? ببخشید، دستشویی کجاست؟
excuse me, where's the Gents? ببخشید، دستشویی مردانه کجاست؟
excuse me, where's the Ladies? ببخشید، دستشویی زنانه کجاست؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Entrance ورود
Exit خروج
Emergency exit خروج اضطراری
Push فشار دهید
Pull بکشید
Toilets توالت
WC دستشویی
Gentlemen
(معمولا به شکل Gents خلاصه میشود)
مردانه
Ladies زنانه
Vacant خالی
Occupied یا Engaged در حال استفاده یا اشغال
Out of order خراب
No smoking سیگار نکشید
Private خصوصی
No entry ورود ممنوع
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play