قرار ملاقات گذاشتن

این عبارت های انگلیسی برای زمانی که می خواهید کسی را به بیرون دعوت کنید و ترتیب دادن زمان و مکان ملاقات سودمند خواهد بود.

دعوت کسی به بیرون

are you up to anything this evening? امشب باید کاری انجام بدی؟
have you got any plans for …? برای … برنامه ای داری؟
this evening امروز عصر
tomorrow فردا
the weekend آخر هفته
are you free …? … وقتت آزاده؟
this evening امروز عصر
tomorrow afternoon فردا بعد از ظهر
tomorrow evening فردا عصر
what would you like to do this evening? امروز عصر دوست داری چه کار کنی؟
do you want to go somewhere at the weekend? می خوای آخر هفته جایی بری؟
would you like to join me for something to eat? دوست داری بیای با هم یه چیزی بخوریم؟
do you fancy going out tonight? دوست داری امشب بریم بیرون؟
sure حتماً
I'd love to خیلی دوست دارم
sounds good فکر خوبیه
that sounds like fun به نظر خوش می گذره
sorry, I can't make it ببخشید، نمی توانم بیام
I'm afraid I already have plans متاسفم از قبل برنامه ریخته ام
I'm too tired خیلی خسته ام
I'm staying in tonight امشب خونه می مونم
I've got too much work to do خیلی کار دارم که باید انجام بدم
I need to study باید درس بخونم
I'm very busy at the moment در حال حاضر خیلی کار دارم

تعیین زمان و مکان

what time shall we meet? چه ساعتی همدیگر را ببینیم؟
let's meet at … بیا … همدیگر را ببینیم
eight o'clock ساعت هشت
where would you like to meet? دوست داری کجا همدیگر را ببینیم؟
I'll see you … at ten o'clock ساعت ده … می بینمت
in the pub توی پاب
at the cinema تو سینما
I'll meet you there اونجا ملاقاتت می کنم
see you there! اونجا می بینمت!
let me know if you can make it بهم خبر بده که آیا می تونی بیای
I'll call you later بعداً بهت زنگ می زنم
what's your address? آدرست چیه؟

ملاقات

I'm running a little late کمی دیر می کنم
I'll be there in … minutes تا … دقیقه اونجا هستم
five پنج
ten ده
fifteen پانزده
have you been here long? خیلی وقت اینجا بودی؟
have you been waiting long? خیلی وقت منتظر بودی؟
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید