مسافرت با اتوبوس و قطار

تعدادی از این جملات اگر بخواهید با اتوبوس یا قطار مسافرت کنید، لازم خواهد بود.

در ایستگاه اتوبوس یا قطار

Where's the ticket office?دفتر فروش بلیت کجاست؟
Where are the ticket machines?دستگاه فروش بلیت کجاست؟
What time's the next bus to …?اتوبوس بعدی به … چه ساعتیه؟
Camdenکمدن
What time's the next train to …?قطار بعدی به … چه ساعتیه؟
Leedsلیدز
Can I buy a ticket on the bus?می توانم تو اتوبوس بلیت بخرم؟
Can I buy a ticket on the train?می توانم تو قطار بلیت بخرم؟
How much is a … to London?بلیت … تا لندن چنده؟
singleرفت
returnرفت و برگشت
first class singleرفت فرست کلاس
first class returnرفت و برگشت فرست کلاس
I'd like a … to Bristolیک بلیت … به بریستول می خواهم
singleرفت
returnرفت و برگشت
child singleرفت برای کودک
child returnرفت و برگشت برای کودک
senior citizens' singleرفت برای افراد مسن
senior citizens' returnرفت و برگشت برای افراد مسن
first class singleرفت فرست کلاس
first class returnرفت و برگشت فرست کلاس
Are there any reductions for off-peak travel?مسافرت در ساعت کم تردد ارزان تره؟
When would you like to travel?کی می خواهید مسافرت کنید؟
When will you be coming back?کی بر می گردید؟
I'd like a return to …, coming back on Sundayیک بلیت رفت و برگشت به … می خواهم، برگشت برای روز یک شنبه
Newcastleنیوکاسل
Which platform do I need for …?کدوم سکوی …-ه؟
Manchesterمنچستر
Is this the right platform for …?این سکوی …-ه؟
Cardiffکاردیف
Where do I change for …?برای … کجا قطار عوض کنم؟
Exeterاکستر
You'll need to change at …باید در … قطار عوض کنید
Readingردینگ
Can I have a timetable, please?می شه لطفاً جدول برنامه زمانبندی را بدهید؟
How often do buses run to …?هر چند وقت اتوبوس به … می رود؟
Bournemouthبورن موث
How often do trains run to …?هر چند وقت قطار به … می رود؟
Coventryکاونتری
I'd like to renew my season ticket, pleaseمی خوام بلیت فصلیم را تجدید کنم لطفاً
The next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncasterقطار بعدی که وارد سکوی شماره دو می شود قطار ساعت ۱۶:۳۵ دقیقه به مقصد دنکستر است
Platform 11 for the 10.22 to Guildfordسکوی شماره یازده برای قطار ساعت ۱۰:۲۲ به مقصد گیلدفورد می باشد
The next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzanceقطار بعدی که از سکوی پنج حرکت می کند سرویس ساعت ۱۸:۰۳ به مقصد پنزانس می باشد
The train's running lateقطار با تاخیر حرکت می کند
The train's been cancelledحرکت قطار لغو شده است

در اتوبوس یا قطار

Does this bus stop at …?این اتوبوس در … نگه می دارد؟
Trafalgar Squareترافلگار اسکور
Does this train stop at …?این قطار در … نگه می دارد؟
Leicesterلستر
Could I put this in the hold, please?ممکنه لطفاً این رو در صندوق نگهداری بار بگذارم؟
Could you tell me when we get to …?ممکنه بگید کی به … می رسیم؟
the universityدانشگاه
Could you please stop at …?ممکنه لطفاً در … نگهدارید؟
the airportفرودگاه
Is this seat free?این صندلی خالیه؟
Is this seat taken?این صندلی مال کسیه؟
Do you mind if I sit here?اشکال نداره اینجا بشینم؟
Tickets, pleaseبلیت لطفاً
All tickets and railcards, pleaseلطفاً همه بلیت و کارت قطار رو نشون بدید
Could I see your ticket, please?می شه لطفاً بلیت شما رو ببینم؟
I've lost my ticketبلیتم رو گم کرده ام
What time do we arrive in …?چه ساعتی به … می رسیم؟
Sheffieldشفیلد
What's this stop?این چه ایستگاهیه؟
What's the next stop?ایستگاه بعدی چیه؟
This is my stopاین ایستگاه منه
I'm getting off hereاینجا پیاده می شم
Is there a buffet car on the train?تو این قطار بوفه یا رستوران دارند؟
Do you mind if I open the window?اشکال نداره پنجره رو باز کنم؟
We are now approaching London Kings Crossهم اکنون به ایستگاه کینگز کراس لندن نزدیک می شویم
This train terminates hereاین قطار آخرش اینجاست
All change, pleaseلطفاً همه پیاده شوند
Please take all your luggage and personal belongings with youلطفاً تمام اثاث و وسایل شخصی تان را پیش خود نگه دارید
مسافرانی که در یک واگن در قطار متروی لندن نشسته اند
مسافرانی که در متروی لندن سفر می کنند

مترو (مترو لندن)

Could you tell me where the nearest Tube station is?می شه بگید نزدیک ترین ایستگاه مترو کجاست؟
Where's there a map of the Underground?نقشه مترو کجاست؟
Over thereآنجا
Which line do I need for Camden Town?کدوم خط را برای کمدن تاون سوار بشوم؟
How many stops is it to …?تا … چند تا ایستگاه مانده؟
Westminsterوستمینستر
I'd like a Day Travelcard, pleaseیک بلیت سفر روزانه می خوام لطفاً
Which zones?کدوم مناطق؟
Zones 1-2منطقه ۱-۲
I'd like an Oyster card, pleaseیک کارت اویستر میخواهم لطفاً (کارت از پیش پرداخت شده برای حمل و نقل عمومی در لندن)
I'd like to put £10 on itمی خواهم ۱۰ پوند شارژ کنم

چیزهایی که ممکن است ببینید

Ticketsبلیت
Platformسکو
Waiting roomاتاق انتظار
Left luggageبارهای جا مانده
Lost propertyوسایل گم شده
Undergroundمترو
Bus stopایستگاه اتوبوس
Request stopایستگاه در صورت درخواست
On timeبه موقع
Expectedزمان پیش بینی شده
Delayedبا تاخیر
Cancelledلغو شد
Calling at ...توقف در
Seatصندلی
Carماشین
Priority seatصندلی دارای اولویت (صندلی که برای افرادی که کمتر توان ایستادن دارند، مانند خانمهای باردار؛ افراد مسن و یا افراد معلول، باید اختصاص داده شود.)
To trainsبه سمت قطار
Trains to Londonقطار به مقصد لندن
Way outخروج
Mind the gapمواظب فاصله باشید
Northbound platformسکوی به سمت شمال
Eastbound platformسکوی به سمت شرق
Southbound platformسکوی به سمت جنوب
Westbound platformسکوی به سمت غرب
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید