مسافرت با اتومبیل

در اینجا عبارت ها و علائمی را می بینید که ممکن است هنگام مسافرت با اتومبیل نیاز داشته باشید.

can I park here? می توانم اینجا پارک کنم؟
where's the nearest petrol station? نزدیک ترین پمپ بنزین کجاست؟
how far is it to the next services? تا سرویس خدمات بین راهی بعدی چقدر فاصله هست؟
are we nearly there? نزدیک آنجاییم؟
please slow down! لطفاً آهسته برو!
we've had an accident تصادف کرده ایم
sorry, it was my fault ببخشید، تقصیر من بود
it wasn't my fault تقصیر من نبود
you've left your lights on چراغت روشن مانده
have you passed your driving test? تو امتحان رانندگی قبول شدی؟

در پمپ بنزین

how much would you like? چقدر بنزین می خواهید؟
full, please لطفاً پرش کنید
£25 worth, please ۲۵ پوند لطفاً
it takes … این …-ه
petrol بنزینی
diesel دیزلی
it’s an electric car این یک ماشین الکتریکی هست
I'd like some oil کمی روغن می خواهم
can I check my tyre pressures here? میتوانم باد ماشینم رو چک کنم؟

مشکلات مکانیکی

my car's broken down ماشینم خراب شده
my car won't start ماشینم روشن نمی شود
we've run out of petrol بنزین تمام شده
the battery's flat باتری خوابیده
have you got any jump leads? سیم باتری دارید؟
I've got a flat tyre پنچر شده ام
I've got a puncture پنچر شده ام
the … isn't working … کار نمی کند
speedometer سرعت سنج
petrol gauge چراغ بنزین
fuel gauge چراغ بنزین
the … aren't working … کار نمی کنند
brake lights چراغ ترمز
indicators چراغ راهنما
there's something wrong with … … مشکل دارد
the engine موتور
the steering فرمان
the brakes ترمز
the car's losing oil ماشین روغن می دهد

تعامل با پلیس

could I see your driving licence? می شود گواهینامه رانندگی تان را ببینم؟
do you know what speed you were doing? می دانید با چه سرعتی می رفتید؟
are you insured on this vehicle? شما با ماشین بیمه هستید؟
could I see your insurance documents? می شود مدارک بیمه تان را ببینم؟
have you had anything to drink? چیزی نوشیده اید؟
how much have you had to drink? چقدر نوشیده اید؟
could you blow into this tube, please? می شود لطفاً تو این لوله فوت کنید؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Stop ایست
Give way لطفاً راه بدهید
No entry ورود ممنوع
One way یک طرفه
Parking پارکینگ
No parking پارکینگ ممنوع
No stopping توقف ممنوع
Vehicles will be clamped وسیله نقلیه توقیف می شود
Keep left در سمت چپ حرکت کنید
Get in lane بین خطوط برانید
Slow down از سرعت خود بکاهید
No overtaking سبقت ممنوع
School مدرسه
Low bridge پل با ارتفاع کم
Level crossing تقاطع راه آهن و خیابان
Bus lane مسیر ویژه اتوبوس
No through road بن بست
Caution احتیاط
Fog مه
Diversion مسیر انحرافی
Road closed راه بسته است
Roadworks کارگران مشغول کارند
Accident ahead تصادف
Queue ahead ترافیک
Queues after next junction ترافیک پس از تقاطع بعدی
On tow بکسل است
Services خدمات بین راهی
Air باد
Water آب
Don't drink and drive پس از نوشیدن مشروب رانندگی نکنید
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play