مسافرت با تاکسی

اگر نیاز دارید که یک تاکسی بگیرید، این جملات مفید خواهندبود.

do you know where I can get a taxi? می دانید از کجا می توانم تاکسی بگیرم؟
do you have a taxi number? شماره تلفن تاکسی داری؟

سفارش تاکسی

I'd like a taxi, please یه تاکسی می خواهم لطفاً
sorry, there are none available at the moment متاسفم، در حال حاضر هیچی نداریم
where are you? شما کجایید؟
what's the address? آدرس چیه؟
I'm … من … هستم.
at the Metropolitan Hotel تو هتل متروپلیتن
at the train station تو ایستگاه قطار
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road سر چهارراه آکسفورد استریت و تاتنهام کورت رود
could I take your name, please? ممکنه لطفاً اسمتان رو بدانم؟
how long will I have to wait? چقدر باید منتظر بمانم؟
how long will it be? چقدر طول می کشه؟
quarter of an hour یک ربع
about ten minutes حدود ده دقیقه
it's on its way تو راهه

در تاکسی

where would you like to go? کجا می خواهید بروید؟
I'd like to go to … می خواهم بروم …
Charing Cross station ایستگاه چرینگ کراس
could you take me to …? ممکنه من را ببرید …؟
the city centre مرکز شهر
how much would it cost to …? تا … چقدر می شه؟
Heathrow Airport فرودگاه هیترو
how much will it cost? چقدر می شه؟
could we stop at a cashpoint? ممکنه کنار یک خودپرداز بایستیم؟
is the meter switched on? تاکسی متر روشنه؟
please switch the meter on لطفاً تاکسی متر را روشن کنید
how long will the journey take? این مسیر چقدر طول می کشه؟
do you mind if I open the window? اشکال نداره شیشه را باز کنم؟
do you mind if I close the window? اشکال نداره شیشه را ببندم؟
are we almost there? نزدیکیم؟
how much is it? چند می شه؟
have you got anything smaller? اسکناس کوچک تر دارید؟
that's fine, keep the change اشکال نداره، بقیه اش مال خودتان
would you like a receipt? رسید می خواهید؟
could I have a receipt, please? ممکنه لطفاً رسید بدهید؟
could you pick me up here at …? ممکنه من رو همینجا … سوار کنید؟
six o'clock ساعت شش
could you wait for me here? ممکنه همینجا منتظرم بایستید؟

چیزهایی که ممکن است ببینید

Taxis تاکسی
For hire برای اجاره
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play