مسافرت با هواپیما

برخی از عبارت هایی که هنگام سفر با هواپیما نیاز دارید و برخی از علائمی که در فرودگاه می بینید در اینجا می آیند.

چک این

I've come to collect my tickets آمده ام تا بلیت هام را بگیرم
I booked on the internet اینترنتی رزرو کردم
do you have your booking reference? شماره رزروتون را دارید؟
your passport and ticket, please گذرنامه و بلیتتان لطفاً
here's my booking reference این شماره رزرومه
where are you flying to? به کجا پرواز می کنید؟
did you pack your bags yourself? خودتان چمدان هاتان را بستید؟
has anyone had access to your bags in the meantime? در خلال این مدت کسی در چمدان ها تان دست برده؟
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? مایعات یا اشیای تیز در کیف دستی تان دارید؟
how many bags are you checking in? چند چمدان تحویل بار می دهید؟
could I see your hand baggage, please? می توانم لطفاً کیف دستی تان را ببینم؟
do I need to check this in or can I take it with me? باید این را تحویل بدهم یا می توانم با خودم ببرم؟
you'll need to check that in باید آن را تحویل بار بدهید
there's an excess baggage charge of … … جریمه بار اضافیه
£30 ۳۰ پوند
would you like a window or an aisle seat? صندلی کنار پنجره می خواهید یا راهرو؟
enjoy your flight! پرواز خوبی داشته باشید!
where can I get a trolley? از کجا می توانم چرخ دستی بگیرم؟

بازرسی

are you carrying any liquids? مایعات با خودتان حمل می کنید؟
could you take off your …, please? ممکنه لطفاً … –تان را دربیارید؟
coat پالتو
shoes کفش
belt کمربند
could you put any metallic objects into the tray, please? ممکنه لطفاً هر چیز فلزی را توی سینی بگذارید
please empty your pockets لطفاً جیب هاتون را خالی کنید
please take your laptop out of its case لطفاً لپ تاپتان را از کیفش دربیارید
I'm afraid you can't take that through متاسفم نمی توانید آن را ببرید

در سالن پرواز های خروجی

what's the flight number? شماره پرواز چند هست؟
which gate do we need? درب خروج ما کدام هست؟
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 برای آخرین بار از آقای اسمیت مسافر میامی می خواهیم لطفاً فوراً به درب خروج شماره ۳۲ مراجعه کنند
the flight's been delayed پرواز تاخیر دارد
the flight's been cancelled پرواز لغو شده است
we'd like to apologise for the delay به خاطر تاخیر پیش آمده پوزش می خواهیم
could I see your passport and boarding card, please? میتوانم لطفاً گذرنامه و کارت پروازتان را ببینم؟

در هواپیما

what's your seat number? شماره صندلیتان چند هست؟
could you please put that in the overhead locker? می شود لطفاً آن را در جعبه بالای سرتان بگذارید؟
please pay attention to this short safety demonstration لطفاً به این نکات ایمنی کوتاه توجه کنید
please turn off all mobile phones and electronic devices لطفاً تمام تلفن های همراه و وسایل الکترونیکی را خاموش کنید
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign خلبان علامت کمربند ایمنی را ببندید را خاموش کرده است
how long does the flight take? این پرواز چقدر طول می کشد؟
would you like any food or refreshments? غذا یا نوشیدنی می خواهید؟
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign خلبان علامت کمربند ایمنی را ببندید را روشن کرده است
we'll be landing in about fifteen minutes تا حدود پانزده دقیقه دیگر فرود می آییم
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position لطفاً کمربند ایمنی خود را ببندید و پشتی صندلی خود را به حالت عمود برگردانید
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off لطفاً تا توقف کامل هواپیما و خاموش شدن علامت کمربندهای خود را ببندید صندلی تان را ترک ننمایید
the local time is … ساعت به وقت محلی … است
9.34pm ۹:۳۴ بعد از ظهر

چیز هایی که ممکن است ببینید

Short stay
(شکل اختصاری Short stay car park است)
توقف کوتاه
Long stay
(شکل اختصاری Long stay car park است)
توقف طولانی
Arrivals پرواز های ورودی
Departures پرواز های خروجی
International check-in چک این پرواز های بین المللی
International departures پروازهای خروجی بین المللی
Domestic flights پرواز های داخلی
Toilets دستشویی
Information اطلاعات
Ticket offices دفتر فروش بلیت
Lockers کمد
Payphones تلفن
Restaurant رستوران
Check-in closes 40 minutes before departure چک این ۴۰ دقیقه قبل از پرواز بسته می شود
Gates 1-32 درب های خروج ۳۲-۱
Tax free shopping بازارچه آزاد مالیاتی
Duty free shopping بازارچه آزاد مالیاتی
Transfers سالن ترانزیت
Flight connections مسیر اتصال پرواز
Baggage reclaim دریافت بار
Passport control کنترل گذرنامه
Customs گمرک
Taxis تاکسی
Car hire اجاره اتومبیل
Departures board تابلوی اعلانات پرواز های خروجی
Check-in open چک این باز است
Go to Gate ... به درب خروج ... بروید
Delayed تاخیر دارد
Cancelled لغو شد
Now boarding در حال سوار کردن مسافر
Last call آخرین اعلان
Gate closing درب خروج بسته می شود
Gate closed درب خروج بسته شد
Departed پرواز کرد
Arrivals board تابلوی اعلانات پرواز های ورودی
Expected 23:25 زمان مورد انتظار ۲۳:۲۵
Landed 09:52 ۹:۵۲ به زمین نشست
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید