مشاغل

در اینجا عبارت های انگلیسی برای صحبت کردن درباره شغل می آیند، که صحبت کردن درباره نوع کاری که می کنید و محل کارتان را ممکن می سازند.

شغل

what do you do? چه کار می کنی؟
what do you do for a living? برای امرار معاش چه کار می کنی؟
what sort of work do you do? چه جور کاری می کنی؟
what line of work are you in? در چه زمینه ای کار می کنی؟
I'm a … من …-م
teacher معلم
student دانشجو
doctor دکتر
I work as a … به عنوان … کار می کنم
journalist روزنامه نگار
programmer برنامه ریز
I work in … در … کار می کنم
television توی تلویزیون
publishing توی انتشارات
PR
(public relations)
توی روابط عمومی
sales توی فروش
IT توی آی تی
I work with … با … کار می کنم
computers کامپیوتر
children with disabilities بچه های معلول
I stay at home and look after the children در خانه می مانم و از بچه ها مراقبت می کنم
I'm a housewife خانه دارم

وضعیت استخدامی

I've got a part-time job کار پاره وقت دارم
I've got a full-time job کار تمام وقت دارم
I'm … …-م
unemployed بی کار
out of work بی کار
looking for work دنبال کار
looking for a job دنبال کار
I'm not working at the moment در حال حاضر کار نمی کنم
I've been made redundant از کار بی کار شده ام
I was made redundant two months ago دو ماه پیش بی کار شدم
I do some voluntary work کار داوطلبانه انجام می دهم
I'm retired باز نشسته هستم

برای کی کار می کنی؟

who do you work for? برای چه کسی کار می کنی؟
I work for … برای … کار می کنم
a publishers انتشارات
an investment bank بانک سرمایه گذاری
the council شهرداری
I'm self-employed خویش فرما هستم
I work for myself برای خودم کار می کنم
I have my own business کار خودم را دارم
I'm a partner in … توی … شریکم
a law firm شرکت حقوقی
an accountancy practice دفتر حسابداری
an estate agents دفتر املاک
I've just started at … تازه در … شروع کرده ام
IBM تازه توی آی بی ام

محل کار

where do you work? کجا کار می کنی؟
I work in … تو … کار می کنم
an office دفتر
a shop فروشگاه
a restaurant رستوران
a bank بانک
a factory کارخانه
a call centre مرکز تلفن
I work from home از خانه کار می کنم

آموزش و تجربه کاری

I'm training to be … آموزش می بینم تا … بشوم
an engineer مهندس
a nurse پرستار
I'm a trainee … کارآموز … هستم
accountant حسابداری
supermarket manager مدیریت سوپرمارکت
I'm on a course at the moment در حال حاضر دوره می بینم
I'm on work experience تجربه کاری کسب می کنم
I'm doing an internship دوره انترنی می بینم
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play