موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های انگلیسی و جمله های تعجبی می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که هنگام حالت اضطراری، می توانید در بریتانیا با خدمات اضطراری به شماره 999 تماس بگیرید. در ایالات متحده آمریکا شماره تماس 911 می باشد.

Help!کمک!
Be careful!مراقب باشید!
look out! یا watch out!مواظب باشید! یا مراقب باشید!
Please help meلطفاً کمکم کنید!
آمبولانسی با ساختمان ها در پس زمینه

اورژانس پزشکی

Call an ambulance!آمبولانس خبر کنید!
I need a doctorاحتیاج به دکتر دارم
There's been an accidentتصادف شده
Please hurry!لطفاً عجله کنید!
I've cut myselfخودم را زخمی کردم
I've burnt myselfخودم را سوزانده ام
Are you OK?حالت خوبه؟
Is everyone OK?همه چیز خوبه؟

جرم

Stop, thief!بایست، دزد!
Call the police!پلیس خبر کنید!
My wallet's been stolenکیف پولم رو دزدیده اند
My purse has been stolenکیفم (زنانه) رو دزدیده اند
My handbag's been stolenکیف دستی ام رو دزدیده اند
My laptop's been stolenلپ تاپم رو دزدیده اند
My phone's been stolenتلفنم دزدیده شده
I'd like to report a theftمی خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
My car's been broken intoماشینم را دزد زده است
I've been muggedبه من دستبر زده شده
I've been attackedبه من حمله شده

آتش

Fire!آتش!
Call the fire brigade!آتش نشانی رو خبر کنید!
Can you smell burning?بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
There's a fireآنجا آتش گرفته
The building's on fireساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

I'm lostگم شده ام
We're lostگم شده ایم
I can't find my …نمی تونم …م رو پیدا کنم
keysکلیدها
passportگذرنامه
mobileموبایل
I've lost my ……م رو گم کرده ام
walletکیف پول
purseکیف زنانه
cameraدوربین
I've locked myself out of my …در …م به رویم قفل شده
carماشین
roomاتاق
Please leave me aloneلطفاً من رو تنها بگذارید
Go away!از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

از کار ما حمایت کنید

با تبدیل شدن به یک حامی در Patreon به ما در بهبود این سایت کمک کنید. از مزایای آن می توان به حذف تمامی تبلیغات از سایت و دسترسی به کانال Speak Languages Discord اشاره کرد.

حامی شوید