موارد ضروری

در اینجا برخی از عبارت های انگلیسی و جمله های تعجبی می آیند که برای موارد ضروری و دیگر موقعیت های سخت و اضطراری استفاده می شوند. امیدواریم نیازی به استفاده از آنها نداشته باشید!

توجه کنید که هنگام حالت اضطراری، می توانید در بریتانیا با خدمات اضطراری به شماره 999 تماس بگیرید. در ایالات متحده آمریکا شماره تماس 911 می باشد.

help! کمک!
be careful! مراقب باشید!
look out! یا watch out! مواظب باشید! یا مراقب باشید!
please help me لطفاً کمکم کنید!

اورژانس پزشکی

call an ambulance! آمبولانس خبر کنید!
I need a doctor احتیاج به دکتر دارم
there's been an accident تصادف شده
please hurry! لطفاً عجله کنید!
I've cut myself خودم را زخمی کردم
I've burnt myself خودم را سوزانده ام
are you OK? حالت خوبه؟
is everyone OK? همه چیز خوبه؟

جرم

stop, thief! بایست، دزد!
call the police! پلیس خبر کنید!
my wallet's been stolen کیف پولم رو دزدیده اند
my purse has been stolen کیفم (زنانه) رو دزدیده اند
my handbag's been stolen کیف دستی ام رو دزدیده اند
my laptop's been stolen لپ تاپم رو دزدیده اند
my phone's been stolen تلفنم دزدیده شده
I'd like to report a theft می خواهم یک دزدی رو اطلاع دهم
my car's been broken into ماشینم را دزد زده است
I've been mugged به من دستبر زده شده
I've been attacked به من حمله شده

آتش

fire! آتش!
call the fire brigade! آتش نشانی رو خبر کنید!
can you smell burning? بوی سوختگی رو احساس می کنی؟
there's a fire آنجا آتش گرفته
the building's on fire ساختمان آتش گرفته

موقعیت های اضطراری دیگر

I'm lost گم شده ام
we're lost گم شده ایم
I can't find my … نمی تونم …م رو پیدا کنم
keys کلیدها
passport گذرنامه
mobile موبایل
I've lost my … …م رو گم کرده ام
wallet کیف پول
purse کیف زنانه
camera دوربین
I've locked myself out of my … در …م به رویم قفل شده
car ماشین
room اتاق
please leave me alone لطفاً من رو تنها بگذارید
go away! از جلوی من کنار برو!
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play