موزه ها و گالری ها

این عبارات در این بخش به شما کمک میکنید که از بازدیدتان در موزه ها و گالریهای هنری لذت ببرید.

هنگام ورود

how much is it to get in? ورودی چنده؟
is there an admission charge? مبلغ ورودی داره؟
only for the exhibition فقط برای نمایشگاه
what time do you close? چه ساعتی می بندید؟
the museum's closed on Mondays موزه روزهای دوشنبه بسته است
can I take photographs? می توانم عکس بگیرم؟
would you like an audio-guide? راهنمای صوتی می خواهید؟
are there any guided tours today? امروز تور همراه با راهنما هست؟
what time does the next guided tour start? چه ساعتی تور بعدی همراه راهنما شروع می شه؟
where's the cloakroom? رختکن کجاست؟
we have to leave our bags in the cloakroom باید کیف هامان را در رختکن بگذاریم
do you have a plan of the museum? نقشه موزه را دارید؟

داخل موزه یا گالری

who's this painting by? این نقاشی را کی کشیده؟
this museum's got a very good collection of … این موزه مجموعه بسیار خوبی از … داره
oil paintings رنگ و روغن
watercolours آبرنگ
portraits پرتره
landscapes منظره
sculptures مجسمه
ancient artifacts اشیای باستانی
pottery سفال
do you like …? … دوست دارید؟
modern art هنر مدرن
classical paintings نقاشی کلاسیک
impressionist paintings نقاشی امپرسیونیست

چیزهایی که ممکن است ببینید

Free admission ورودی رایگان
No photography عکاسی ممنوع
Cloakroom رختکن
Café کافه
Gift shop فروشگاه هدیه
sound

صدا برای تمام عبارت های انگلیسی این صفحه در دسترس است. برای شنیدن هر عبارت به سادگی روی آن کلیک کنید.

اپ موبایل

اپ برگزیده ما برای راهنمای عبارتهای انگلیسی برای دستگاههای اندروید حاوی بیش از شش هزار عبارت و واژه با فایل صوتی هست.

Get it on Google Play